ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

Main Article Content

วาสิน มีธรรม
บัณฑิต ขวาโยธา

Abstract

บทคัดย่อ


         บทความวิจัยเรื่อง มาตรการการบังคับใช้ทางกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย เกี่ยวกับสื่อลามก เพื่อประสงค์เพื่อการค้า หรือแสวงหาผลกำไร เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนากฎหมายในการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา วิธีการดำเนินงานโดยศึกษาแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร เกี่ยวกับปัญหาการกฎหมายควบคุมสิ่งลามก                         บทกำหนดโทษการเผยแพร่ข้อมูลอันมีลักษณะลามก ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูลอันมีลักษณะลามก                        และมาตรการในการควบคุมสื่อลามก เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อแสวงหาผลกำไรบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลอันมีลักษณะลามกบนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นโดยตลอด  อันเนื่องมาจากประเทศไทยขาดมาตรการในการควบคุมสื่อลามกบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไร แม้ประมวลกฎหมายอาญาจะมีการบัญญัติบทกำหนดโทษ แต่บทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้ง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ที่ใช้ในการบังคับใช้กับการกระทำความผิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไม่ได้มีบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะลามก เพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อแสวงหาผลกำไรเอาไว้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฯ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรหาแนวทางแก้ไขมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมต่อพฤติการณ์ในปัจจุบัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ และสิริธร เจริญรัตน์. (2554). พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, (31)2, 141-157.

ราชกิจจานุเบกษา. (2560). พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560. เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก (24 มกราคม 2560).

สาธินี หอมชื่นชม. (2557). มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารบนสื่ออินเตอร์เน็ต. ใน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุรีย์ฉาย พลวัน และสุกัญญา อ่ำอ่วม. (2561). ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณี การเผยแพร่ภาพสดลามกผ่านสื่อสังคมออนไลน์. ใน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา คณะนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Most read articles by the same author(s)