การคุ้มครองสิทธิเจ้าของที่ดินจากการรอนสิทธิที่ดิน ในการสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง

Main Article Content

อภิชิต ศรีสร้างคอม
อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษาอิสระเรื่อง การคุ้มครองสิทธิเจ้าของที่ดินจากการรอนสิทธิการสร้างเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยแนวคิดทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินค่าทดแทนการรอนสิทธิและ ระยะเวลาการรอนสิทธิ เพื่อหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าทดแทนการรอนสิทธิและระยะเวลาการรอนสิทธิ ใช้วิธีวิจัยทางนิติศาสตร์ โดยการยืนยันข้อเท็จจริงจากหลักฐาน เอกสารมหาชน อันได้แก่ ตัวบทกฎหมายที่ได้ประกาศใช้แล้ว ตัวอย่างคดีความระหว่างผู้ถูกรอนสิทธิ กับ กฟผ. ที่พิพาทกันจนยุติที่ศาลสูงสุด


 ผลการวิจัยยืนยันสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนเจ้าของที่ดิน มีตัวอย่างและหลักฐานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ประการแรก กฟผ. ยังไม่มีการปรับปรุงมาตรการเยียวยาประชาชนเจ้าของที่ดิน โดยยังใช้แนวปฏิบัติเดิมที่ใช้มาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี หลักฐานจากการร้องเรียน และประวัติคดีความยืนยันว่า ประชาชนเจ้าของที่ดินที่ไม่พอใจในการจ่ายเงินค่าทดแทน ถึงกับนำเรื่องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงนำเสนอมาตรการเยียวยา โดยกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนเจ้าของที่ดิน ที่ได้รับผลกระทบให้ทันสมัย ควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนเจ้าของที่ดินให้ได้รับความเป็นธรรม โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าทดแทนให้ชัดเจน ครอบคลุมความเสียหายของประชาชนเจ้าของที่ดิน และต้องกำหนดระยะเวลาการรอนสิทธิให้ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนเจ้าของที่ดินได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งเสนอแนะให้ กฟผ. เร่งปรับปรุงและแก้ไขวิธีการปฏิบัติและการกำหนดหลักเกณฑ์ ในการจ่ายเงินค่าทดแทนการรอนสิทธิและกำหนดระยะเวลารอนสิทธิให้เป็นธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

ทักษิณ ลิ้มสุวรรณ์. (2547). การจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต. ใน หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส ). วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม.

ประโยชน์ ทิตธิวงษ์. (2545). การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิทธิเหนือพื้นดินและปัญหาความไม่เป็นธรรมในการจ่ายค่าทดแทน : ศึกษากรณีทรัพย์สินของราษฎรที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ใน วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์. มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ปราโมทย์ สุวรรณแก้ว และบรรเจิด สิงคะเนติ. (2560). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530. วารสารการเมืองการปกครอง, 7(2), 227-248.

โภคิน พลกุล. (2548). คำอธิบายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง. เรียกใช้เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จาก http://public-law.net/publaw/view.aspxid=245.

มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน. (2563). คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีแดงเลขที่ อ. 224/2563. เรียกใช้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2563 จาก Retrieved from https://1th.me/HF2Vw.

ราชกิจจานุเบกษา. (2548). คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 45 - 46/2547. เล่ม 122 ตอนที่ 24 ก. 17, 1-10 (มีนาคม 2548).

ราชกิจจานุเบกษา. (2552). ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2552. เล่ม 126 ตอนพิเศษ 59 ง, 25-27 (22 เมษายน 2552).

สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2551). เรียกใช้เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จาก http://www.livingriversiam.org/3river-thai/news-article/thaidam_n17.pdf.

อติลักษณ์ อรรถาพิช. (2558). การจ่ายค่าทดแทนการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเพื่อสร้างระบบโครงข่ายพลังงาน. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร.

อภิชาต วงษ์คำ. (2561). การจ่ายค่าทดแทนและการประเมินราคาที่ดินใต้แนวไฟฟ้าแรงสูง. วารสารข่าวปฏิรูปที่ดิน, 40(10), 6-7.