การยกระดับสินค้าด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปิน ในกลุ่มจังหวัดล้านนา

Main Article Content

สมคิด นันต๊ะ
อรพินท์ อินวงค์
สิทธิชัย อุ่นสวน

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสินค้าและผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 2) เพื่อศึกษากระบวนการยกระดับสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 3) เพื่อเสนอแนวทางการยกระดับสินค้าและผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนาให้ได้มาตรฐาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการในภาคสนาม 


          ผลการวิจัยการยกระดับและการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา พบว่า การจัดการส่งเสริม การพัฒนาสินค้าของศิลปินสู่แนวทางการยกระดับสินค้า ภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดการยกระดับสินค้า การเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ การผลิตสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยช่างผู้มีความละเอียดอ่อน มีรูปแบบและเอกลักษณ์ ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและงานด้านศิลปะ ปัจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ผู้บริโภค กลุ่มเป้าหมายของธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทงานศิลปะ และเป็นไปได้หลายกลุ่ม จึงได้มาซึ่ง 7 ประเด็น ได้แก่ 1) ภาพลักษณ์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลงาน 2) การสร้างสรรค์การผลิตสินค้าในด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า 4) การบริหารจัดการทางการตลาดในการยกระดับ 5) การสร้างเครือข่ายของผลงานด้านศิลปะ 6) การส่งเสริมในการช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าของผลงานด้านศิลปะ และ 7) การอนุรักษ์ศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นปัจจัยความสำเร็จของการจำหน่ายสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เอกสารอ้างอิง

กฤษณะ ดาราเรือง. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาแหลม จังหวัดนครสวรรค์. วารสารสุทธิปริทัศน์, 31(100), 130-143.

จิตพนธ์ ชุมเกตุ. (2560). การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนไทยมุสลิม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี. ใน รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ดวงมน จิตร์จำนงค์. (2553). สุนทรียภาพในภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ลักษณ์.

มโน พิสุทธิรัตนานนท์. (2547). สุนทรียวิจักษณ์ในจิตรกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้งเฮ้าส์.

มัย ตะติยะ. (2547). ภาพทิวทัศน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วาดศิลป์.

วินัย ปราบริปู. (2552). จิตรกรรมฝาผนังเมืองน่าน. กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูรี่จำกัด.

วิริยาภรณ์ ประภาส. (2545). ศิลปะมัธยมศึกษาปีที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สยามกรุ๊ป.

สีวลา วงศ์ไฟบูลย์วัฒน์. (2543). การดำเนินงานในธุรกิจผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมของผู้ประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดแพร่. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.