เผยแพร่แล้ว: 2021-12-14

พุทธนวัตกรรมในพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษาพุทธศิลป์ด้านเสนาสนะ

พระสมุห์สายยันต์ โลหิตดี, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว)

15-28

บทบาทนักสังคมสงเคราะห์กับการบริการสวัสดิการในโรงพยาบาล

สิทธิพร เกษจ้อย, เอนก มูลมา, สัจจารักษ์ ไร่สงวน, วรชัด ทะสา

29-42

พุทธวิธีปลูกฝังลักษณะนิสัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิแก่สังคม

กัลฐิพร ชัยประทานพงษ์, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

43-56

วิเคราะห์ความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดาในโสณนันทชาดก

เสาวนีย์ อันสนั่น, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

57-70

ความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, โอฬาร ถิ่นบางเตียว

183-196