อาชีพนักธรณีวิทยาตามแนวพุทธธรรม

Main Article Content

ศศิธร บุตรดี
พระครูพิศาลสารบัณฑิต
สมเดช นามเกตุ

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอหลักการทำงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพนักธรณีวิทยา ซึ่งเป็นผู้รู้และเข้าใจบ้านของมนุษย์ทุกคนคือโลกใบนี้ บ้านที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายให้เราใช้สอย ทั้งที่อยู่บนพื้นผิวโลกและใต้พื้นผิวโลกที่ประกอบไปด้วยดิน หิน แร่ต่าง ๆ นักธรณีวิทยาศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสสารที่เป็นส่วนประกอบของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ และการนำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ การทำงานในหน้าที่ของนักธรณีวิทยา ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ ในมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก หรือเจ้าของกิจการ ทำให้บทบาทและหน้าที่ของนักธรณีวิทยาต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กร แต่ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในหน่วยงานใด ตำแหน่งใด หัวใจหลักของนักธรณีวิทยาคือจรรยาบรรณนักธรณีวิทยา ซึ่งมีความสอดคล้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพนักธรณีวิทยา มีดังนี้ 1) หลักอิทธิบาท 4 2) พรหมวิหาร 4 3) สังคหวัตถุ 4 และ 4) สัปปุริสธรรม 7 เมื่อนำหลักพุทธธรรมทั้งสี่ มาใช้ควบคู่กับจรรยาบรรณนักธรณีวิทยา ในการทำหน้าที่และปฏิบัติงาน ทำให้นักธรณีวิทยาสามารถมองเห็นภาพรวมและศึกษาสภาพแวดล้อม ให้ข้อมูลทางธรณีวิทยาตามความเป็นจริง เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาชีวิตมนุษย์ให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล และหลักธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ยังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมในสังคม ตลอดจนการประพฤติตนให้ดีงาม เป็นนักธรณีที่มีคุณภาพ มีความสุขความเจริญ ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ ทั้งต่อส่วนตน ต่อครอบครัว ต่อสังคม และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กรมทรัพยากรธรณี. (2559). สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว. เรียกใช้เมื่อ 24 มิถุนายน 2565 จาก http://www.dmr.go.th/main.php?filename=case_eq.

จงพันธ์ จงลักษณมณี. (2527). ระเบียบข้อบังคับของสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรธรณี.

ไทยรัฐออนไลน์. (2561). มหาภัยภาวะโลกร้อน. เรียกใช้เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จากhttps://www.thairath.co.th/newspaper/columns/1379129.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 34). กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).

พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 68 ง หน้า 61-64 (20 เมษายน 2555).

พุทธทาสภิกขุ. (2542). ว่างตามหลักพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์.

วริยา ชินวรรโณ. (2546). จริยธรรมในวิชาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล. (2564). งานของนักธรณีวิทยา. เรียกใช้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จาก http://www.geo.sc.chula.ac.th/jobs/

เอกพันธ์ ปัตถาวะโร. (2555). จรรยาบรรณวิชาชีพ. เรียกใช้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จาก http://aekapan.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

Most read articles by the same author(s)