รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

Main Article Content

พระครูสิริเจติยานุกิจ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาสภาพ เปรียบเทียบ และเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์สายครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ อาจารย์ประจำและอาจารย์บรรยายพิเศษ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 15 รูป/คน และนิสิตคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 100 รูป/คน เครื่องมือในการศึกษาคือแบบสอบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการวิจัย


ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนตามแบบพุทธวิธีในด้านการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ และการประเมินผลการเรียนที่ไม่ได้ดำเนินการตามรูปแบบพุทธวิธี ด้านการปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน (ร้อยละ 7) การเตรียมแหล่งเรียนรู้ สื่อประกอบการเรียนรู้ (ร้อยละ 4) การประเมินผลเชิงจริยธรรม (ร้อยละ 3) และการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ร้อยละ 2) เมื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนตามแบบพุทธวิธีตามคุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน จะมีความแตกต่างกันตามอายุและประสบการณ์การทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตกต่างในกลุ่มที่มีประสบการณ์ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปกับมีประสบการณ์ 1-5 ปี และ 6-10 ปี และด้านการจัดการเรียนการสอนมีความแตกต่างกันตามตำแหน่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยเสนอว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบพุทธวิธีควรมี ได้แก่ รูปแบบการสอนตามหลักอริยสัจ 4 รูปแบบการสอนตามหลักอิทธิบาท 4 รูปแบบการสอนตามหลักโยนิโส เป็นต้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์องค์การรับส่ง สินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ พเยาว์ ยินดีสุข และราเชน มีศรี. (2556). การสอนคิดด้วยโครงงานการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทักษะในศตวรรษที่ 21. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2553). ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.

ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2553). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

วิทยาลัยสงฆ์นครพนม. (2556). คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556. นครพนม : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม.

สรชัย พิศาลบุตร. (2553). การสร้างและประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถาม. กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559). กรุงเทพมหานคร :สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2546). กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค.

แสง จันทร์งาม. (2526). วิธีสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์บรรณาคาร.