การศึกษาสินค้าและผลงานด้านศิลปะในเชิงพาณิชย์ ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา

Main Article Content

สิทธิชัย อุ่นสวน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสินค้าและผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 2) วิเคราะห์สินค้าและผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา 3) นำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าและผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของศิลปินในกลุ่มจังหวัดล้านนา การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิจัยในเชิงเอกสาร การวิจัยเชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปฏิบัติการในภาคสนาม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เทคนิควิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เลือกพื้นวิจัยแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและผลงานศิลปะเชิงพาณิชย์ของศิลปินล้านนา โดยประกอบด้วยกลุ่มศิลปิน ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ในแต่ละแห่งของการผลิตสินค้าทางด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของกลุ่มศิลปินล้านนา โดยกำหนดแห่งละ 7 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาทั้งหมด โดยใช้วิธีการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 รูป/คน  


          ผลการวิจัยพบว่า 1) สินค้าและผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์ของกลุ่มศิลปินล้านนา เป็นผลงานทางด้านศิลปะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับศิลปินล้านนา แยกประเด็นของความเป็นผลงานด้านศิลปะเชิงพาณิชย์คือ ด้านคุณค่าของผลงานศิลปะ ด้านอัตลักษณ์ และด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2) ผลงานด้านศิลปะล้านนานั้น เกิดจากการสร้างสรรค์งานศิลปะ เกิดจากความคิดในการที่สร้างสรรค์ของศิลปิน ความคิดสร้างสรรค์จึงมีความหมายที่ค่อนข้างกว้างและสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการผลิต การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 3) การสร้างผลงานด้านศิลปะนั้นมีพื้นฐานที่เกิดจากความเชื่อค่านิยมที่แตกต่างกัน คือ ผลงานศิลปะที่เกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา และผลงานศิลปะที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จำนง ทองประเสิรฐ์. (2535). ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุสภา.

ฉลองเดช คูภานุมาศ. (2557). คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาในจิตรกรรมล้านนา. เชียงใหม่ : กู๊ดพริ้นท์ พริ้นติ้ง.

เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. (2542). องค์ประกอบศิลป์ 1. กรุงเทพมหานคร : เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง.

วิรุณ ตั้งเจริญ. (2547). ศิลปะหลังสมัยใหม่. กรุงเทพมหานคร : อีแอนด์ไอคิว.

ศิลป์ พีระศรี. (2545). บทความข้อเขียนและงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์.

สน สีมาตรัง. (2522). จิตรกรรมฝาผนังไทย. กรุงเทพมหานคร : พลพันธ์การพิมพ์.