ที่ปรึกษา
รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)
รศ.ดร. อรทัย เพียยุระ (คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ผศ. ดร. วณิชชา ณรงค์ชัย (รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย)
ศ.ดร. เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รศ.ดร. ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รศ.ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รศ.ดร. บัวพันธ์ พรหมพักพิง (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
รศ. สมนึก ปัญญาสิงห์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผศ.ดร. วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

บรรณาธิการบริหาร
รศ.ดร. สถาพร เริงธรรม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

บรรณาธิการ
รศ.ดร. สุกัญญา เอมอิ่มธรรม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
อ. จักรกฤษ กมุทมาศ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อ. กิรพัฒน์ เขียนทองกุล (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)

กองบรรณาธิการ
รศ.ดร. ยุภาพร ยุภาศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
รศ.ดร. อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
รศ.ดร. รุ่งพงษ์ ชัยนาม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
ผศ.ดร. กฤษฎา ณ หนองคาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์ (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
อ.ดร. ณัฐรุจ วงศ์ทางสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
ผศ.ดร. ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
อ.ดร. สิริวิท อิสโร (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร. ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ผศ.ดร. พีระ เจริญวัฒนนุกูล (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
อ.ดร. ขนิษฐา สุขสง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
อ.ดร. พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
อ.ดร. อิมรอน โสะสัน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ผศ.ดร. ตฤณ ไอยะรา (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
อ. วศิน ปั้นทอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เกษรา ศรีนาคา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
อ. วรัญญู เสนาสุ (มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
ปุรวิชญ์ วัฒนสุข (สถาบันพระปกเกล้า)