วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (TCI 2 ได้รับการรับรองระหว่างปี พ.ศ. 2563-2567) เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความประเภทอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง นโยบายระหว่างประเทศ การจัดการและนโยบายสาธารณะ การจัดการองค์กรภาครัฐและเอกชน การคลังสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2020): (มกราคม-มิถุนายน 2563)

Dynamic Occurrence: A Challenge to Public Services Administration 

เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

ดูเล่มทุกฉบับ