วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Political Science and Public Administration, Khon Kaen University [PSPAJ-KKU] ) (TCI 2 ได้รับการรับรองระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2567) เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน พิจารณาตีพิมพ์บทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประเภทบทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) บทวิจารณ์หนังสือ (Book review) และบทความประเภทอื่น ๆ ที่มีเนื้อหาด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมืองเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้ง นโยบายระหว่างประเทศ การจัดการและนโยบายสาธารณะ การจัดการองค์กรภาครัฐและเอกชน การคลังสาธารณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2021): (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

"Well-led Management to Achieve Ultimate Goal"

 

บทความวิชาการ (Academic article)

การสร้างประวัติศาสตร์แห่งธรรมราชาและการสถาปนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2540-2550)

อดินันท์ พรหมพันธ์ใจ

 

การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยในยุคโควิด-19 ผ่านกลยุทธ์ “การทูตหน้ากากอนามัย”

พรภวิษย์ หล้าพีระกุล

กฤติยา เกาะใต้

 

ค่านิยมในเพลงสถาบันการศึกษาไทย: สำรวจบทเพลงโรงเรียนมัธยมศึกษา

กฤติน ดิ่งแก้ว

 

บทความวิจัย (Research article)

ความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในการจัดการพื้นที่มรดกโลกวัดพูจำปาสัก สปป.ลาว

สุลิกร คำพูนบุผา

พรสรรค์ ปิยนันทิศักดิ์

และรุ่งอรุณ บุญสายันต์

 

ความท้าทายใหม่และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)

สุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ

 

ความสำเร็จในการดำเนินการตามแนวทางเอกสารดิจิทัลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จักรี  ดอนเตาเหล็ก

ฌาน  เรืองธรรมสิงห์

 

บทความปริทัศน์ (Reviews article)

“Jacinda Ardern: A New Kind of Leader” By Madeleine Chapman

อิมรอน โสะสัน

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-03

ดูทุกฉบับ