การสร้างความเป็นพลเมืองในสังคมไทยที่สะท้อนผ่านเนื้อหาในหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาของไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Main Article Content

นฤมล นิ่มนวล

บทคัดย่อ

บทความนี้สะท้อนความพยายามของรัฐในการสร้างความเป็นพลเมืองในรูปแบบที่รัฐต้องการผ่านเนื้อหาในหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ชั้นมัธยมศึกษาของไทย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตามแนวคิดของ Westheimer และ Kahne ที่แบ่งประเภทความเป็นพลเมืองออกเป็น 3 ประเภท โดยวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความเป็นพลเมืองในหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จำนวน 9 เล่ม ได้แก่ ความสุขผลิใบในทุกเช้า จะเล่าให้คุณฟัง เธอคือความหวังของแผ่นดิน ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 - 3 วันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์รี่ อาม่าบนคอนโด และ แอนิมอล ฟาร์ม ซึ่งพบว่า เนื้อหาในหนังสืออ่านนอกเวลาส่วนใหญ่เน้นสร้างพลเมืองในลักษณะที่เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบส่วนตัวมากกว่าพลเมืองแบบมีส่วนร่วมและพลเมืองที่มีสำนึกต่อความยุติธรรมทางสังคม เน้นการปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขยันทำงาน เคารพกฎหมาย และมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมเมื่อมีโอกาส ซึ่งการสร้างพลเมืองในลักษณะเช่นนี้ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากทั้งในสังคมการเมืองแบบเผด็จการและประชาธิปไตยต่างต้องการให้พลเมืองเรียนรู้ความเป็นพลเมืองแบบรับผิดชอบส่วนตัวเฉกเช่นเดียวกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Heywood, A. (2007). Politics (3rd Ed). New York: Palgrave Macmillan.
Westheimer, J. (2015). What Kind of Citizen? : educating our children for the common good. New York: Teacher College Press.
ชมัยภร แสงกระจ่าง. (2557). อาม่าบนคอนโด (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: คมบาง.
ถวัลย์ มาศจรัส. (2539). เธอคือความหวังของแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค.
ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2548). แนวคิดว่าด้วยความเป็นพลเมือง. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.
ธนาพล ลิ่มอภิชาต และ วริศา กิตติคุณเสรี. (2551). ประวัติศาสตร์การเมืองของวาทกรรมหนังสือดี. อ่าน, 1(3), น. 38-60.
บูกาย, ฆอร์เฆ่. (2002). จะเล่าให้คุณฟัง (เพ็ญพิสาข์ ศรีวรนารถ, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ผีเสื้อ.
ปะการัง. (2554). ความสุขผลิใบในทุกเช้า. กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง.
มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ. (2549ก). ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1. กรุงเทพฯ: บี มีเดีย กรุ๊ป.
มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ. (2549ข). ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บี มีเดีย กรุ๊ป.
มัลลิกา ตัณฑนันทน์ และคณะ. (2549ค). ชีวิตงามตามคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 3. กรุงเทพฯ: บี มีเดีย กรุ๊ป.
ออร์เวลล์, จอร์จ (1945). แอนิมอล ฟาร์ม สงครามกบฏของสรรพสัตว์ (บัญชา สุวรรณานนท์, ผู้แปล. พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ไต้ฝุ่น สตูดิโอ.
อัลบอม, มิตช์. (1997). วันอังคารแห่งความทรงจำกับครูมอร์รี (อมรรัตน์ โรเก้, ผู้แปล). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.