ศาสนาพลเมืองในบริบทเมียนมา : จากแนวคิดการสร้างชาติสู่เครื่องมือทางการเมือง

Main Article Content

Aekpaween Anuson

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ได้ใช้ศาสนาพลเมือง (Civil religion) เป็นกรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการพิจารณาสังคมพม่า ซึ่งถือเป็นสังคมที่ยึดโยงกับศาสนาพุทธอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ คำถามสำคัญคือ ผู้นำทางทหารและผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง นายพลเน วิน และนางอองซาน ซูจี ตามลำดับได้นำศาสนาพลเมืองมาใช้ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ตนเอง และขอแรงสนับสนุนจากประชาชนอย่างไร ในขณะเดียวกัน ศาสนาพลเมืองก็เป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ผู้นำต่าง ๆ นำมาใช้เพื่อปราบปรามประชาชนของตนด้วยเช่นกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ