ติดต่อ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
108/5 หมู่ 2 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 034-299-356,034-299-351
อีเมลล์ : thanee.suw@mcu.ac.th โทร. 081-4501824
อีเมลล์ : uthai.pho@mcu.ac.th โทร. 080-3714149

ผู้รับผิดชอบหลัก

พระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร.
บรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ 0814501824

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ภูมิประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 0803714149