บรรณาธิการ

 

พระธรรมวชิราจารย์, รศ.ดร.        

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์         

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร.             

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์                

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง           

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น                  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผศ.ดร.สรณีย์ สายศร               

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผศ.ดร.ธานี สุวรรณประทีป           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ              

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

 

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

อุทัย ภูมิประมาณ      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม