บรรณาธิการ

 

พระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร.        

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

ศ.ดร.จำนงค์  อดิวัฒนสิทธิ์         

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร.             

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์                

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.อำนาจ  ยอดทอง           

มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น                  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผศ.ดร.สรณีย์ สายศร               

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พระปลัดสมชาย ปโยโค, ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

ดร.จุฬารัตน์ วิชานาติ              

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ดร.ธานี สุวรรณประทีป           

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ว่าที่ ร.ต.อุทัย ภูมิประมาณ      

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม