วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-31

การออกแบบสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดร่วมกันโดยนักศึกษาครู

ศาสตรา หล้าอ่อน, ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, เกียรติ แสงอรุณ, นฤมล ช่างศรี

256-270

คัมภีร์สีมาวิโสธนี : การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์

รศ.ดร.วิโรจน์ คุ้มครอง, พระศรีสุทธิเวที ขวัญ ถิรมโน, พระมหาวัฒนา ปญฺญาทีโป (คำเคน)

16-31

คัมภีร์อุปาสกชนาลังการ : การปริวรรต การแปล และวิเคราะห์

Thanee suwannaprateep, พระศรีสุทธิเวที ขวัญ ถิรมโน, พระภาวนาพิศาลเมธี วิ

32-42

การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยใช้หลักพรหมวิหาร 4

ปุณณภา ปริเมธาชัย, พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต, ดาวเหนือ ทองน้อย

199-210

การบูรณาการหลักอัตถะ ๓ ในการสังคมสงเคราะห์ : บทวิเคราะห์ในมิติพระพุทธศาสนา

สังข์วาล เสริมแก้ว, ธานี สุวรรณประทีป, ชลิต วงษ์สกุล, พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม

1-15

การจัดการองค์กรตามแนวทางปราภวสูตร

พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต

101-113

ดูทุกฉบับ

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820