วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (2023): ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสติและสัมปชัญญะ เพื่อการปฏิบัติกรรมฐาน ในพระไตรปิฎก

Thanee Suwannaprateep, พระอธิการประกาสิทธิ์ สุจิณฺโณ (กลิ่นชื่น), วิโรจน์ คุ้มครอง

168-179

การศึกษาเชิงวิเคราะห์การประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

พระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม รักษาโฉม, อรชร ไกรจักร์

122-136

อิทธิบาท 4 : ความรับผิดชอบ

สุธีร์ เครือวรรณ์

238-250

สัปปุริสธรรม 7 : การบริหารงานบุคคล

พระปลัดชัยรัตน์ ปิยสีโล (เกตุสุวรรณ์)

196-208

ครูตามทัศนะทางพระพุทธศาสนา

พระศรีสุทธิเวที, บุญเรือง สมประจบ

152-168

พระสังฆาธิการ: การสาธารณะสงเคราะห์

พระอธิการชยุต เตชธมฺโม

209-221

เทคนิคการสอนคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในศตวรรษที่ ๒๑

พระครูใบฎีกาธนู ธนวฑฺฒโน (เนียมวงศ์) , สายรุ้ง บุบผาพันธ์, นิเวศน์ วงศ์สุวรรณ

1-13

อิทธิพลของประเพณีลอยขโมดที่ส่งผมต่อวิถีชีวิตของคน ในชุมชนตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พระมหาภานุพงษ์ คุณยุตโต (ดีวรรณา), พระครู โกวิทอรรถวาที, สรวิชญ์ วงษ์สอาด , จันทรัสม์ ตาปูลิง

84-95

การศึกษาสงเคราะห์: พระสังฆาธิการ

พระครูวิบูลสรกิจ (สุพัฒน์พงษ์ สุขวฑฺฒโน)

37-49

ศีล 5 กับหน้าที่ของชาวพุทธที่ดี

กฤชนนท์ พุทธะ, พระครูโกวิท อรรถวาที, สรวิชญ์ วงษ์สะอาด, จันทรัสม์ ตาปูลิง

64-83

การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน

ไพฑูรย์ อุทัยคาม, พระมหาพรชัย สิริวโร

180-195

กระบวนทรรศน์ของชาดก: ผู้นำทางการปกครอง

พงษ์เทพ ล้อประเสริฐ, สุภาภรณ์ ศรีดี, หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

137-151

ปาฏิหาริย์ 3 : นวัตกรรมสื่อการสอนพุทธธรรม

พระครูสุนทรธรรมากร สุจิตฺโต

251-263

สติปัฏฐาน 4 : ครูโค้ช

สุภานี สินไชย

14-25

การศึกษาเพื่อความเป็นคนที่สมบูรณ์

พระครูสมุห์สุทัศน์ ทตฺตมโน (แสงอินทร์)

264-270

ดูทุกฉบับ

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820