วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (2022): ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2565

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม  ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-12-31

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 5

พระศรายุทธ วชิรปญฺโญ , พระมหาพิสิฐ วิสิฎฺฐปญฺโญ, ประจิตร มหาหิง

243-250

นวัตกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำพูน

Phrakhru Pavanasopit (Bunyavisit) Mueangwong, พระสมนึก ทับโพธิ์, ดร., ดร.นิกร ยาอินตา, ผศ.ประเด่น แบนปิง, นายสราวุฒิ วะสารชัย

24-40

จิตตภาวนาประชารัฐภิบาล : พุทธนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรม แบบมีโครงสร้างและมีเป้าหมายเชิงประจักษ์

NiKorn Ya-inta, พระครูสิริสุตานุยต, พระมหาอรรถพล นริสฺสโร, พระครูภาวนาโสภิต (บุญญวิศิษฏ์ เมืองวงศ์), ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์

99-115

การขับเคลื่อนชุมชนวิถีพุทธด้วยการมีส่วนร่วมพลัง บ-ว-ช ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พระบุญช่วย ฐิตจิตฺโต (ยังสามารถ), พระครูวินัยธรบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ

116-127

การพัฒนาวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อสู่ผลสัมฤทธิ์

Development of Vipassana Meditation Practice Methods for Achievement

พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ ศิริรัตน์) , นรารัตน์ สงวนทรัพย์, สังข์วาล เสริมแก้ว, พระประเทือง ขนฺติโก, พระครูพิบูล กิจจารักษ์

165-178

สมาธิแบบพุทธ

แม่ชีนวพร ทองศรีเพชร

271-276

ดูทุกฉบับ

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820