วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ เป็นวารสารที่ตีพิมพ์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวกับด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนา วิปัสสนาภาวนา บาลีพุทธศาสตร์ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต สังคมวิทยา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บทความที่ได้รับการเผยแพร่ จะได้พิจารณากลั่นกรองผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน ต่อบทความ ในลักษณะปกปิดรายชื่อ (Double blinded)

การเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ

2020-10-26

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ จะเก็บค่าธรรมเนียมการเผยแพร่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 บทความจำนวน 3,000 ต่อบทความ โดยผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย สาขา ศาลายา หมายเลขบัญชี 459-0-68710-0 และแนบหลักฐานพร้อมกับการนำบทความเข้าระบบ

Vol. 7 No. 3 (2021): ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564

วารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2564 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการวารสาร มจร บาฬีศึกษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2021-12-31

นามอาหารไทย ๔ ภาค : วัฒนธรรมอันสะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เนมิ อุนากรสวัสดิ์, วิไลศักดิ์ กิ่งคำ, บุญเลิศ วิวรรณ์

1-14

การพัฒนาธรรมนูญสุขภาพเชิงพุทธเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน

สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน, ปราโมทย์ ยอดแก้ว, สมหญิง ลมูลพักตร์

179-193

บุคลิกภาพของพระภิกษุตามหลักเวสารัชชกรณธรรม

อรชร ไกรจักร์, เเม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, พระมหาวรัญธรณ์ ญาณกิตฺติ

113-125

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

ไกรศร วันละ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร

56-66

กาลามสูตร: การมีส่วนร่วมของประชาชนของการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ปุณณภา ปริเมธาชัย, พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต

155-167

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลป้องกันโรคโควิด 19 โดยใช้หลักอิทธิบาท 4

พระครูสมุห์จิรชาติ พุทธรักขิโต, พระครูจิตรการโกวิท, สุพิชญาณ์ แก้วโพนทอง

168-178

การบูรณาการหลักอัตถะ ๓ ในการสังคมสงเคราะห์ : บทวิเคราะห์ในมิติระพุทธศาสนา

สังข์วาล เสริมแก้ว, ธานี สุวรรณประทีป, ชลิต วงษ์สกุล

194-208

ตอบเรื่อง พ.ร.บ. คณะสงฆ์

ดร.นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร
View All Issues

P-ISSN : 2539-5777
E-ISSN : 2651-0820