มรดกธรรม ๕ ดี : สูตรสำเร็จสำหรับนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา

Main Article Content

จุฬารัตน์ วิชานาติ
พระมหาสุเมธ สุเมโธ

บทคัดย่อ

มรดกธรรม ๕ ดี อันประกอบด้วย คิดดี พูดดี ทำดี คบหามิตรดี ไปสู่สถานที่ดี เขียนขึ้นจากการรวบรวมบทสรุปเนื้อหาคติธรรมที่ พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) ได้บรรยายเผยแผ่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่บุคคลที่สนใจเป็นระยะเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ที่มาของมรดกธรรม ๕ ดี นั้นแต่เดิมพบว่า ได้นำเค้าโครงเนื้อหามาจากหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาหลายหมวด เช่นหมวดว่าด้วยสุจริต ๓ อริมรรคมีองค์ ๘ และหลักคำสอนในมหามงคลสูตร เป็นต้น จากการที่พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ) ได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนหมวดต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งแล้ว จึงได้วิเคราะห์จำแนกหลักธรรมเหล่านั้นให้เหลือเพียง ๕ ข้อ เพื่อง่ายต่อการเผยแผ่ต่อบุคคลที่สนใจจนสามารถทำความเข้าใจหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลได้จริงในชีวิตประจำวัน เกิดเป็นคุณูปการแก่วงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรแก่การศึกษาทำความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
ธรรมสภา. ธรรมครองชีวิต ธรรมะนำแสงสว่างสู่ชีวิตใหม่, กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม
ธรรมสภา, ๒๕๕๐.
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, พิมพ์ครั้งที่ ๓,
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, ๒๕๕๑.
พระธรรมธีรราชมุนี. มงคล ๓๘ ประการ, พิมพ์ครั้งที่ ๘, กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๔๒.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, กรุงเทพมหานคร
: เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์ จำกัด, ๒๕๕๑.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑,
กรุงเทพมหานคร : คณะผู้ศรัทธาร่วมกันจัดพิมพ์เป็นธรรมทาน, ๒๕๕๑.
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ). คำสอนหลวงพ่อ มรดกธรรม ๕ ดี : สู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์, กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม ธรรมสภา, ๒๕๕๐.
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ). เคล็ดลับของชีวิต เป้าหมายของการปฏิบัติธรรม,
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม ธรรมสภา, มปป, ๒๕๕๐.
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ). พูดดี การกล่าววาจาดีเป็นมงคลอันอุดม,
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม ธรรมสภา, มปป, ๒๕๕๐.
พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทะภิกขุ). ทำดี วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่,
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือธรรม ธรรมสภา, มปป, ๒๕๕๐.
มหามกุฎราชวิทยาลัย. มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๔.
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุ๊คส์, ๒๕๔๖.
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์. มงคลยอดชีวิต เล่ม ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, ๒๕๓๗