การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร

Main Article Content

พระมหาปณายุธ ฐานรโต เหลืองอมรไพศาล

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตรนิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาโครงสร้างและเนื้อหาของสามัญญผลสูตร เพื่อศึกษาศีลในสามัญญผลสูตร เพื่อวิเคราะห์ศีลในสามัญญผลสูตร มีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า สามัญญผลสูตรเป็นพระสูตรที่ 2 ในคัมภีร์ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระสุตตันตปิฎกกล่าวถึงผลของความเป็นสมณะ ประโยชน์จากการดำรงเพศสมณะ การบำเพ็ญสมณธรรม เป้าหมายเพื่อฝึกอบรมตน มีการสำรวมกาย วาจา และใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ศีลในสามัญญผลสูตร จุลศีล ศีลที่มีระดับพื้นฐาน ที่ควรประพฤติงดเว้น เพื่อขจัดอกุศลอย่างหยาบ มัชฌิมศีล ศีลที่มีระดับกลาง ที่ควรประพฤติงดเว้น มีความละเอียดขึ้นมาจาก มหาศีล ศีลที่มีระดับสูงสุด ที่ควรประพฤติงดเว้น และเพื่อเป็นการขัดเกลาจริยวัตรให้มีความละเอียดปลอดจากอกุศลอย่างยิ่ง เพื่อยังประโยชน์แก่การดำรงสมณเพศ ศีลในสามัญญผลสูตร สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการณ์ของนักบวชที่มีวัตรปฏิบัติจริยาวัตรในการดำเนินชีวิต การเลี้ยงชีพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ ๒๘, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๙).
ดร.วิเชียร แสนมี, แนวคิดเรื่องสมณะที่ปรากฏในสามัญญผลสูตร, วารสารธรรมทรรศน์, (ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙).
รมดา ฟ้าภิยโย, ศีลในพรหมชาลสูตร: ศีลเพื่อชีวิตที่งดงาม, วารสาร มจร พุทธศาสตร์ปริทรรศน์, (ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓).