ศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

Main Article Content

พระใบฎีกาวิจารณ์ ขนฺติโก
ศุภกาญจน์ วิชานาติ

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง  รูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติกรรมฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท  เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนามีทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน หลักปฏิบัติกรรมฐานที่สมบูรณที่สุดปรากฏอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร ว่าด้วยการเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่ ด้านปัญหาและอุปสรรคในการสอนวิปัสสนากรรมฐานของสำนักปฏิบัติธรรมวัดเกริ่นกฐิน พบว่า มีปัญหา ๔ ข้อ คือ ๑) ปัญหาที่เกิดจากผู้ปฏิบัติบางส่วนมิไดมีศรัทธามาแต่เบื้องต้น  ๒) ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างของช่วงวัยเป็นปัญหาแกพระวิปัสสนาจารย์ในการที่จะให้ธรรมะหรือจัดกิจกรรมให้เหมาะสม ๓) ปัญหาที่เกิดจากการยึดติดในรูปแบบที่เคยปฏิบัติ ทำให้เกิดปัญหาในการปรับตัว และเป็นอุปสรรคต่อการสอนของพระวิปัสสนาจารย์ ๔) ปัญหาที่เกิดจากการสอบอารมณ์กันเองในหมูผู้ปฏิบัติ จึงมีผลเสียต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง ด้านการวิเคราะห์รูปแบบและวิธีการสอนวิปัสสนากรรมฐาน พบว่า แบงออกเป็นสองรูปแบบ คือ รูปแบบที่เน้นสมถะ และรูปแบบที่เน้นวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ไม่ผิดที่ปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาทแต่อย่างใด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒๕. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖.
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), อานาปานสติภาวนา, กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๖๒.
พระวีระศักดิ์ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ์)แนวทางการจัดการวัดสันติสุขตามหลักสัปปายะ๗ : กรณีศึกษาวัดธารน้ำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี,วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒. ๒๕๖๓.
พระโสภณมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต (มหาสีสยาดอ), มหาสติปัฏฐานสูตร ทางสู่พระนิพพาน, แปลโดย พระคันธสาราภิวงศ์, พิมพ์ครั้งที่ ๓, นครปฐม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอไอ เซนเตอร์ จำกัด, ๒๕๕๑.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.