ศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา

Main Article Content

พระเอียว สีลวิสุทฺโธ
สรวิชญ์ วงษ์สอาด

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดณดาล ประเทศกัมพูชา” มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการสอนกัมมัฏฐานในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 2) รูปแบบการสอนกัมมัฏฐานของพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ จังหวัดกัณดาล ประเทศกัมพูชา  โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กัมมัฏฐาน คือ ที่ตั้งแห่งการงาน ที่ตั้งแห่งความเพียร การทำงานของจิต ส่วนสมถกัมมัฏฐานเป็นการทำจิตให้สงบระงับหมดจากความฟุ้งซ่านจากกิเลส และวิปัสสนากัมมัฏฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา เพื่อพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้ตามความเป็นจริง เห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม ปัญญาที่พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ละสังโยชน์ 10 ประการได้จนสามารถบรรลุพระอรหันต์ การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานของสำนักวิปัสสนาพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐานโดยมุ่งเน้นไปที่กัมมัฏฐาน 40 มีกสิณเป็นต้นเพื่อให้ได้ปฐมฌาน จนถึง ปัญจมฌานตามลำดับ  การสอนกัมมัฏฐานจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือปฐม มัธยม อุดม พระวิปัสสนาจารย์เทศน์ลำดับ ปฐมเทศน์ฌานในอุปจารฌาน มัธยมเทศน์จตุตถฌาน ในระดับอุดมจึงเทศน์เรื่องญาณ 16

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

คณะกรรมาธิการพุทธมณฑลวิปัสสนาธุระ,ชีวประวัติ พระธรรมวิปัสสนา ส่อม บุญเธือน
(เกตุธมโม), พิมพ์ครั้งที่ ๒: ม.ป.พ., ๒๕๔๗.
บุณชญา วิวิธขจร การปฏิบัติและการสอบอารมณ์กรรมฐานตามหลัก พระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศเมียนมาร วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม-เมษายน ๒๕๖๐.
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ). คำบรรยายเรื่อง วิปัสสนากรรมฐาน มหาสติปัฏฐาน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สหธรรมิก จำกัด, ๒๕๕๖.
พระภาวนาพิศาลเมธี วิ. (ประเสริฐ มนฺตเสวี), อานาปานสติภาวนา, กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์, ๒๕๖๒
มหามกุฎราชวิทยาลัย, วิสุทธมรรคแปล ภาคที่ ๒ ตอน ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๕, กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมถกรรมฐาน, พิมพ์ครั้งที่ ๒๑, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘.
Charuwan Phongtian, Buddhist Arts of Thailand,Thesis of M.A. Magadha University, (India : Bodha-Gaya,1979-1981), p.15., Thai-Cambodia culturerelationship through Arts, Dissertation of Ph.D. of Magadha University, India : Bodha-Gaya,2000.

Most read articles by the same author(s)