บทเรียนชาวพุทธ จากกรณีธรรมกาย

Main Article Content

พระมหาอัสกรณ์ แตงดี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจารณ์หนังสือ

References

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
เสฐียรพงษ์ วรรณปก.บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย. กรุงเทพมหานคร : มติชน, ๒๕๕๘.