ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะสงฆ์ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

Main Article Content

พระวินัยธรยุทธนา ภทฺทญาโณ
พระมหาวิโรจน์ คุตฺตวีโร

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะสงฆ์ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)”  มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะสงฆ์ในตำบลปากน้ำ (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะสงฆ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลปากน้ำและ (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีระเบียบวิธีเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การประอาชีพ การว่างงาน การท่องเที่ยว ภาคเกษตรกรรม ปัญหาสุขภาพ ประชาชนอยู่ในภาวะยากจน สะท้อนถึงระดับความรุนแรงของปัญหาทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้น พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำทางจิตใจในการบรรเทาความทุกข์ใจด้วยให้คำปรึกษา และบรรเทาความเดือดร้อนด้านกายภาพ คณะสงฆ์ในตำบลปากน้ำได้ให้ความช่วยเหลือในการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ทัศนคติของประชาชนในตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  พระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งทางกาย ทางใจ เมื่อชุมชนได้รับผลกระทบ พระสงฆ์ผู้มีเมตตากรุณาและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้ช่วยเหลือประชาชน บริจาคสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิต เช่น ข้าวกล่อง ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องนุ่งห่ม สบู่ ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แพมเพิส หน้ากากอนามัย เครื่องนอน เงิน ยารักษาโรค บรรเทาความเดือดร้อนได้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางกายและทางใจแก่ประชาชน เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคณะสงฆ์ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในตำบลปากน้ำ การวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างตัวแปร จำแนกตามเพศ อายุ อาชีพและรายได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจะเห็นว่าวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมศรัทธาในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน วัดเป็นศูนย์รวมกิจกรรมสาธารณประโยชน์การกุศลต่าง ๆ วัดจึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2535.

_________.พระไตรปิฏกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา. แบบประเมินผล อ.บ.ต. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนากรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์กรมศาสนา, 2525.

กาญจน์ เรืองมนตรี. งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์. มหาสารคาม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545.

กรมสุขภาพจิต. คุณเข้าใจผู้อื่นแค่ไหน. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2563.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต). พุทธศาสนากับสังคมปัจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจํากัด ศิวพรการพิมพ์, 2513.

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารพัฒนาเอเชีย. “ การประเมินผลกระทบรวมด้านเศรษฐกิจและสังคมของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย”. รายงานวิจัย. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2563.