ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท

Main Article Content

ไพฑูรย์ อุทัยคาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจารณ์หนังสือ

References

กัญญภัค แมกกี้. “ความหลายหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท”. วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2563): 214.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด 91 เล่ม. กรุงเทพมหานคร:

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534.

ราชบัณฑิตยสถาน. การค้นหาคำศัพท์ทั่วไป: ทัศนะ. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https:// dictionary.orst.go.th/ [17 มีนาคม 2565].

สุรพศ ทวีศักดิ์. ปัญหาพุทธแบบศาสนาและพุทธแบบปรัชญา. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://prachatai.com/ journal/2017/07/72499 [17 มีนาคม 2565].

โสภณ พฤกษวานิช. “พุทธปรัชญาเถรวาทในพระอภัยมณี”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539. หน้า 20.

อดิศักดิ์ ทองบุญ. คู่มืออภิปรัชญา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2533

Kanyapak Magee. ความหลากหลายทางเพศกับการบรรลุธรรมในทัศนะพุทธปรัชญาเถรวาท. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology. 5 (5). 200–216. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/ view/24128 [9 มีนาคม 2565].