Enhancing the Attention of Secondary School Students using a Binaural-Beats Music Program: An Event-Related Potential Study

Main Article Content

ศศิวิมล พราหมณี
สุชาดา กรเพชรปาณี
ปริญญา เรืองทิพย์

Abstract

          The purpose of this research was to develop a binaural beats music training programfor enhancing the attention of secondary school students. The data were collected by behavioral measurements, and N100 and P100 ERPs, whilst performing attention tasks. The participants were 60 secondary school students from Pattaya City 11School, randomly divided into three groups of 20 each: one group used the Binaural Beats music program, another a plain music program, and the third, a control group, received no program. Data were analyzed by descriptive statistics, t-test, and MANOVA.The results showed that:The binaural beats music program involved 20 minutes of instrumental music from popular songs with inserted difference frequencies at 10 Hz; participants listened to the program for 14 consecutive days.The behavioral evaluation revealed that, after experiment, there was no difference in the mean scores among the three groups. However, the binaural beats music program group had a faster reaction time when compared with the ordinary music program group and the control group.The ERP data revealed that there were differences in brainwaves at central and occipital sites. Specifically, the binaural beats music program group had a higher amplitude and a lower latency of N100 and P100 ERPs than those of the ordinary music program and control groups. The results indicate that thebinaural beats music program was beneficial, enhancing the attention of secondary school students.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

ชาญวิทย์ พรนภดล, วินัดดา ปิยะศิลป์ และจิตราภรณ์ จิตรธร. (2554). การพัฒนาแบบคัดกรองโรค
สมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทย อายุระหว่าง 3-18 ปี. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี. (2554). กลไกของการปฏิบัติสมาธิ Mechanism of Meditation.สำนัก
การแพทย์ทางเลือก, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข.
อริยะ สุพรรณเภษัช. (2553). พัฒนา E.Q. ด้วยเสียงเพลง. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.
Anderson, N. D., Iidaka, T., Cabeza, R., Kapur, S., McIntosh, A. R., & Craik, F. I. (2000). The effects of divided attention on encoding-and retrieval-related brain activity: A PET study of younger and older adults.
Journal of cognitive Neuroscience, 12(5), 775-792.
Arshavsky, Y. I. (2006). The seven sins of the Hebbian synapse: can the hypothesis of synaptic plasticity explain long-term memory consolidation. Progress in Neurobiology, 80(3), 99-113.
Ashby, F. G., Valentin, V. V., & Turken, A. U. (2002). The effects of positive affect and arousal on working memory and executive attention. Advances in Consciousness Research, 44, 245-288.
Aylward, G. P., Brager, P., & Harper, D. C. (2002). Relations between visual and auditory continuous performance tests in a clinical population: a descriptive study. Developmental Neuropsychology, 21(3), 285-
303.
Bezdek, M. A., Wenzel, W. G., & Schumacher, E. H. (2017). The effect of visual and musical suspense on brain activation and memory during naturalistic viewing. Biological Psychology, 129, 73-81.
Christman, S. D., & Propper, R. E. (2010). Dreaming, handedness, and sleep architecture: Interhemispheric mechanisms. International Review of Neurobiology, 92, 215-232.
Chun, M. M., Golomb, J. D., & Turk-Browne, N. B. (2011). A taxonomy of external and internal attention. Annual Review of Psychology, 62, 73-101.
Chun, M. M., & Turk-Browne, N. B. (2007). Interactions between attention and memory. Current Opinion in Neurobiology, 17(2), 177-184.
Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2017). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. California: Sage Publications.
Fukui, H., & Toyoshima, K. (2008). Music facilitate the neurogenesis, regeneration and repair of neurons. Medical Hypotheses, 71(5), 765-769.
Grewe, O., Nagel, F., Kopiez, R., & Altenmüller, E. (2007). Listening to music as a re-creative process: Physiological, psychological, and psychoacoustical correlates of chills and strong emotions. Music
Perception, 24(3), 297-314.
Hasegawa, T., Matsuki, K. I., Ueno, T., Maeda, Y., Matsue, Y., Konishi, Y., & Sadato, N. (2004). Learned audio-visual cross-modal associations in observed piano playing activate the left planum temporale. An
fMRI study. Cognitive Brain Research, 20(3), 510-518.
Izquierdo, I., Cammarota, M., Silva, W. C. D., Bevilaqua, L. R., Rossato, J. I., Bonini, J. S., ... & Medina, J. H. (2008). The evidence for hippocampal long-term potentiation as a basis of memory for simple tasks.
Anais da Academia Brasileira de Ciências, 80(1), 115-127.
Jay, T. M. (2003). Dopamine: a potential substrate for synaptic plasticity and memory mechanisms. Progress in Neurobiology, 69, 375-390.
Johnsen, E. L., Tranel, D., Lutgendorf, S., & Adolphs, R. (2009). A neuroanatomical dissociation for emotion induced by music. International Journal of Psychophysiology, 72(1), 24-33.
Joyce, B. R., Weil, M., & Calhoun, E. (2009). Models of teaching. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Kafshgari, N. N., Kahaki, R. D., Moradi, M. H., & Younesi, A. (2014). An ERP study on visual attention to facial stimuli; N170 component. In Electrical Engineering (ICEE), 2014 22nd Iranian Conference on (pp.
1976-1979). IEEE.
Kasprzak, C. (2011). Influence of binaural beats on EEG signal. Acta Physica Polonica A, 119(6A), 986-990.
Koelsch, S., Offermanns, K., & Franzke, P. (2010). Music in the treatment of affective disorders: an exploratory investigation of a new method for music-therapeutic research. Music Perception: An
Interdisciplinary Journal, 27(4), 307-316.
Handy, C. T., (2005). Event-Related Potentials: A Methods Handbook, MIT Press, Cambridge, Mass, USA. Psychophysiology, 46(4), 678-699.
Luck, S. J. (2014). An introduction to the event-related potential technique. MIT Press.
McConnell, M. M., & Shore, D. I. (2011). Mixing measures: Testing an assumption of the Attention Network Test. Attention, Perception, & Psychophysics, 73(4), 1096-1107.
Newberg, A., & d'Aquili, E. G. (2008). Why God won't go away: Brain science and the biology of belief. New York: Ballantine.
Oldfield, R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory. Neuropsychological, 9(1), 97-113.
Oster, S. M. (1999). Modern competitive analysis. Business Economics, 30(2), 74-76.
Poe, G. R., Walsh, C. M., & Bjorness, T. E. (2010). Cognitive neuroscience of sleep. Nature Reviews Neuroscience, 3(9), 679-693.
Privitera, G. J. (2011). Statistics for the behavioral sciences(2nded.). California: Sage Publications.
Sarter, M., Gehring, W. J., & Kozak, R. (2009). More attention must be paid: the neurobiology of attentional effort. Brain Research Reviews, 51(2), 145-160.
Skoe, E., & Kraus, N. (2010). Auditory brainstem response to complex sounds: a tutorial. Ear and Hearing, 31(3), 302-324.
Taylor, J. G., & Fragopanagos, N. F. (2005).The interaction of attention and emotion. Neural Networks, 18(4), 353-369.
Unsworth, N., Fukuda, K., Awh, E., & Vogel, E. K. (2014). Working memory and fluid intelligence: Capacity, attention control, and secondary memory retrieval. Cognitive Psychology, 71, 1-26.
Vernon, D., Peryer, G., Louch, J., & Shaw, M. (2014). Tracking EEG changes in response to alpha and beta binaural beats. International Journal of Psychophysiology, 93(1), 134-139.
Vazir, A., Hastings, P. C., Dayer, M., McIntyre, H. F., Henein, M. Y., Poole-Wilson, P. A., et al.(2007). A high prevalence of sleep disordered breathing in men with mild symptomatic chronic heart failure due to left
ventricular systolic dysfunction. European Journal of Heart Failure, 9(3), 243–250.
Zhu, W., Zhang, J., Ding, X., Zhou, C., Ma, Y., &Xu, D. (2009). Crossmodal effects of Guqin and piano music on selective attention: An event-related potential study. Neuroscience Letters, 466(1), 21-26.