Effect of Positive Content in Anti-smoking Campaign on Intermediate and Long-term Memory among Undergraduate Students: An Event-related Potential Study

Main Article Content

ชูชาติ ศิริปัญจนะ
สุชาดา กรเพชรปาณี
ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

Abstract

          The purposes of the research were to analyze the types of positive content found in anti-smoking campaign, to design a recognition task for the positive contents in anti-smoking campaign, and to compare the effects of positive content in anti-smoking campaigns on intermediate and long-term memory with recognition tasks and Event Related Potentials. The samples were 60 undergraduate students (42 males and 18 females) aged 19-24 years old from Burapha University. The data were analyzed by using One-way ANOVA Repeated Measures


          The result of the recognition task by percentage of correct in intermediate-term memory showed that the samples performed significantly (p< .05) better in Joy content than Love and Contentment contents, The results of ERPs showed that P300 Amplitude of Joy content was significantly (p< .05) lower than Contentment content in Frontal area, Central area, Temporal area, Parietal area, and Occipital area. It was concluded that the memorizing in Joy content was better than Contentment content. P300 Amplitude of Love content was significantly (p< .05) lower than Contentment content in Occipital area. It was concluded that the memorizing in Love content was better than Contentment content. The results of recognition task in long-term memory, measured by percentage of correct, corresponded to the results in intermediate-term memory. The result showed that the samples performed significantly (p< .05) better in Joy content than Love and Contentment contents. From all conclusions, these findings indicate that Joy content in anti-smoking campaign affect the memorizing of the audiences than Love and Contentment contents

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

กัมมันต์ พันธุมจินดา, มีชัย ศรีใส, สุพัฒน์ โอเจริญ และช่อเพียว เตโชฬาร์. (2549). ประสาทศาสตร์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: สินประสิทธิ์การพิมพ์.
กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะวนิช. (2551). การโฆษณาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ทัศนีย์ เชื่อมทอง, เสรี ชัดแช้ม และปรัชญา แก้วแก่น. (2558). ผลของโปรแกรมการกลอกตาสองข้างแบบแนวนอนสำหรับการเรียกคืนความจำในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น: การศึกษาคลื่นไฟฟ้าสมองสัมพันธ์กับเหตุการณ์. วารสารโรงพยาบาลชลบุรี, 40(2), 131-140.
พรทิพย์ ดีสมโชค. (2550). การจดจำสารโฆษณาทางโทรทัศน์ของผู้บริโภค: รายงานการวิจัยฉบับย่อ. นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มลินี สมภพเจริญ. (2551). สถานการณ์การสื่อสารสุขภาพ. วารสารสุขศึกษา, 31(2), 1-11.
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่. (2559). ลำดับเหตุการณ์สำคัญของการควบคุมการสูบบุหรี่ของไทย. วันที่ค้นข้อมูล25 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.ashthailand.or.th/th/about_page.php
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. (2557). รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2554. นนทบุรี: มูลนิธิเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2558). การสำรวจการใช้เวลาของประชากร. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Abootalebi, V., Moradi, M. H., & Khalilzadeh, M. A. (2006). A comparison of methods for erpassessment in a p300-based gkt. International Journal of Psychophysiology, 62(1), 309-320.
Anderson, L., & Shimamura, A. P. (2005). Influences of emotion on context memory while viewing film clips. The American Journal of Psychology, 118(3), 323-337.
Baue, P. J., & Pathan, T. (2008). Memory and early brain development. Encyclopedia on Early Childhood Developmen, 1-5.
Berryhill, M. E., Phuong, L., Picasso, L., Cabeza, R., & Olson, I. R. (2007). Parietal lobe and episodic memory: bilateral damage causes impaired free recall of autobiographical memory. Journal of Neuroscience, 27(52), 14415-14423.
Biener, L., Ji, M., Gilpin, E. A., & Albers, A. B. (2004). The impact of emotional tone, message, and broadcast parameters in youth anti-smoking advertisements. Journal of Health Communication, 9(3), 259-274.
Blumenfeld, R. S., & Ranganath, C. (2006). Dorsolateral prefrontal cortex promotes long-term memory formation through its role in working memory organization. The Journal of Neuroscience, 26(3), 916-925.
Brickman, A. M., & Stern, Y. (2009). Aging and memory in humans. Encyclopedia of Neuroscience, 1(1), 175-180.
Burgdorf, J., & Panksepp, J. (2006). The neurobiology of positive emotions. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 30(2), 173-187.
Chainay, H., Michael, G. A., Vert-pré, M., Landré, L., & Plasson, A. (2012). Emotional enhancement of immediate memory: Positive pictorial stimuli are better recognized than neutral or negative pictorial stimuli. Advances In Cognitive Psychology, 8(3), 255-266.
Chang, S. M., Dunbar, E., Dzul-Church, V., Koehn, L., & Page, M. S. (2015). End-of-life care for brain tumor patients manual for health care providers. San Francisco: University of Califonia.
Cowan, N. (2000). Processing limits of selective attention and working memory: Potential implications for interpreting. Interpreting, 5(2), 117-146.
Dolan, R. J. (2002). Emotion, cognition, and behavior. Science, 298(8), 1191-1194.
Edmonds, W. A., & Kennedy, T. D. (2017). An applied guide to research designs: Quantitative, qualitative, and mixed methods. California: Sage Publications.
Fredrickson, B. L. (2004). The broaden-and-build theory of positive emotions. The Royal Society, 359(1), 1367-1377.
Goldstein, E. B. (2011). Cognitive Psychology: Connecting mind, research, and everyday experience. California: Wadsworth.
Gonsalvez, C. J., & Polich, J. (2002). P300 amplitude is determined by target-to-target interval. Psychophysiology, 39(1), 388-396.
Grill-Spector, K., & Kanwisher, N. (2005). Visual recognition as soon as you know it is there, you know what it is. Psychological Science, 16(2), 152-160.
Hasselmo, M. E., & Mccleeland, J. L. (1999). Neural model of memory. Neurobiology, 9(1), 184-188.
Holdstock, J. S., Mayes, A. R., Cezayirli, E., Isaac, C. L., O’Reilly, R. C., & Norman, K. A. (2002). Under what condition is recognition spared relative to recall after selective hippocampal damage in human ?. Hippocampus, 12(1), 341-351.
Kennepohl, S., Sziklas, V., Garver, K. E., Wagner, D. D., & Jones-Gotman, M. (2007). Memory and the medial temporal lobe: Hemispheric specialization reconsidered. NeuroImage, 36(1), 969-978.
Kiernan, J. K. (2012). Review article anatomy of the temporallobe. Epilepsy Research and Treatment, 12(1), 1-12.
Latini, F., Hjortberg, M., Aldskogius, H., & Ryttlefors, M. (2015). Research article the classical pathways of occipital lobe epileptic propagation revised in the light of white matter dissection. Behavioural Neurology, 15(1), 1-12.
Luck, S. J. (2005). Introduction to the event-related potential technique. Massachusetts: MIT Press.
Martínez-Galindo, J., & Cansino, S. (2015). Positive and negative emotional contexts unevenly predict episodic memory. Behavioural Brain Research, 291(1), 88-102.
McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2010). Participants, subject, and sampling for quantitative design. in research in education evidence-base inquiry. New Jersey: Pearson.
Oflaz, M. (2011). The effect of right and left brain dominance in language learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(1), 1507–1513.
Piantadosi, S. (2005). Clinical trials: A methodologic perspective. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Plutchik, R. (2001). The natue of emotions. American Scienist, 89(1), 344-350.
Reber, P., J., Alvarez, P., & Squire, L., R. (1997). Reaction time distributions across normal forgetting: Searching for markers of memory consolidation. Learning & Memory, 4(1), 284-290.
Rugg, M. D., & Allan, K. (2000). Event-related potential studies of memory., In E. Tulving & Craik F.I.M. (Eds.), The Oxford Handbook of Memory (pp. 521-537). New York: Oxford University Press.
Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (2007). Consumer behavior. New Jersey: Prentice-Hall.
Shohamy, D., & Adcock, R. A. (2010). Dopamine and adaptive memory. Trends in Cognitive Sciences, 14(10), 464-472.
Stewart, H. S., Bowden, J. A., Bayly, M. C., Sharplin, G. R., Durkin, S. J., Miller, C. L., & Wakefield, M. A. (2011). Potential effectiveness of specific anti-smoking mass media advertisementamong Australian Indigenous smokers. Health Education Research, 26(6), 961-975.
Stuss, D. T. (2011). Functions of the frontal lobes: Relation to executive functions. Journal of the International Neuropsychological Society, 17(1), 759–765.
Tajer, C. D. (2012). Joy of the heart. Positive emotions and cardiovascular health. Revista Argentina De Cardiología, 80(4), 325-332.
U.S. National Cancer Institute. (2008). The role of the media in promoting and reducing tobacco use.tobacco control monograph no. 19. Maryland: National Institutes of Health, National Cancer Institute.
Villaruel, J. E. (2013). Anti smoking advertisement's message valence: An evaluation of its effectiveness to college student smokers. The Macrotheme Review A Multidisciplinary Journal of Global Macro Trends, 2(7), 169-177.
Volf, M., & Crisp, J. E. (2015). Joy and human flourishing essay on theology, culture, and the good life. Mineapolis: Fotress Press.
Wagner, A. D., Shannon, B. J., Kahn, I., & Buckner, R. L. (2005). Parietal lobe contributions to episodic memory retrieval. Trends in Cognitive Sciences, 9(9), 454-453.
Williams, K. C. (2012). Improving fear appeal ethics. Journal of Academic and Business Ethics, 5(1), 1-24.