การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอารมณ์ทางลบของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

คนึงนุช สิงหนนท

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบ ความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลอารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตรวจสอบความไม่แปรเปลี่ยน ของรูปแบบโมเดลอารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 5 จํานวน 800 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม SPSS และโปรแกรม LISREL

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. อารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความวิตกกังวล ด้านความซึมเศร้า และด้านความกลัว

2. โมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 35.78 ที่องศาอิสระเท่ากับ 38 ค่า p เท่ากับ .57 ค่า GFI เท่ากับ 0.99 ค่า AGFI เทากับ 0.98 ค่า CFI เท่ากับ 1.00 ค่า SRMR เท่ากับ 0.02 และ ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00

3. โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันอารมณ์ทางลบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างกลุ่มเพศชายกับเพศหญิง ไม่มีความแปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล

 

A Confi rmatory Factor Analysis of Negative Emotion of High School Students

Khanungnut Singnon

Tungsuklapittaya “Krungthai Anukroh” School, Chon Buri, Thailand

The purposes of this research were to conduct a confi rmatory factor analysis of negative emotion of high school students, to validate the accord of the negative emotion model with empirical data, and to test the consistency of the model of high school students, between different sexes. The sample consisted of 800 students in the high school under the jurisdiction of Offi ce of the Basic Education Commission, the Offi ce of Strategy Management and Integration in Education No.5. SPSS and LISREL were used to process and analyze the data.

The results were as follows:

1. Negative emotion of high school students consisted of three factors; anxiety, depression, and fear.

2. The model of negative emotion of high school students was in accordance with the empirical data. Chi-square goodness of fi t test value was 35.78 with 38 degrees of freedom, p= .57, GFI = 0.99, AGFI = 0.98, CFI =1.00, SRMR = 0.02, and RMSEA = 0.00.

3. The model of negative emotion of high school students between different sexes did not vary.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)