Published: 2016-01-13

การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษางานวิจัย

ประวิทย ทองไชย, สุชาดา กรเพชรปาณี, สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล

30-40

การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อรุณี ออนสวัสดิ์, สายฝน วิบูลรังสรรค, นันทิมา นาคาพงศ, ประภัสสร วงษดี, ยุพิน โกณฑา

70-80