การสร้างแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

อรุณี ออนสวัสดิ์
สายฝน วิบูลรังสรรค
นันทิมา นาคาพงศ
ประภัสสร วงษดี
ยุพิน โกณฑา

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง หาคุณภาพแบบวัดจิตสาธารณะสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และสร้างเกณฑ์ปกติ (Local Norms) ของแบบวัดจิตสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จํานวน 662 คน

ผลการศึกษาปรากฏว่า

1. แบบวัดจิตสาธารณะมี 35 สถานการณ์ๆ ละ 5 ตัวเลือก

2. แบบวัดจิตสาธารณะมี

2.1 ความตรงเชิงพินิจ มีค่าดัชนีระหว่าง 0.80 -1.00 และมีความตรงเชิงโครงสร้าง

2.2 อํานาจจําแนก มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมที่หักคะแนนข้อนั้นออก ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระหว่าง .2520 - .5953

2.3 ความเที่ยงทั้งฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาชเท่ากับ .8030

2.4 คะแนนที่ปกติระหว่าง T20 ถึง T80

 

The Construction of Measurement Instrument of Public Mind for Prathom Suksa 3 Students

Arunee On-Sawat, Saifon Vibulrangson, Nanthima Nakapong, Prapassorn Wongdee and Yuphin Kontha

Faculty of Education, Naresuan University, Thailand

The purpose of this study was to construct, studied the quality of the measurement instrument of public mind for Prathom Suksa 3 students and construct Local Norms of the measurement instrument of public mind. The subjects were 662 Prathom Suksa 3 students in the fi rst semester, academic year of 2010. These subjects were in school under the Offi ce of Pichit Educational Area, Offi ce of The Basic Education Commission.

The results of this study were:

1. The measurement instrument of public mind consisted of 35 situations, each situation had 5 scales.

2. The quality of instrument were as follow:

2.1 The face validity, gained index between 0.80 -1.00 and had construct validity.

2.2 Item discriminating power, gained Pearson product-moment correlation coeffi cient between .2520 - .5953.

2.3 Its reliability of the whole test, gained Cronbach’s alpha coeffi cient at .8030.

2.4. Normalized T-score of this instrument was at T20 to T80.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)