การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้ การประเมินผลที่มุ่งเน้นผลลัพท์ตามระดับความเชี่ยวชาญ

Main Article Content

ชนาธิป ทุ้ยแป

Abstract

-

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)