ประสิทธิผลการจัดการความรู้กับความสําเร็จขององค์กร : การศึกษาเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

Main Article Content

พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการจัดการความรู้ที่ส่งผลกระทบ ต่อความสําเร็จขององค์กรของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย จํานวน 226 แห่ง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย และทดสอบ สมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย ปรากฏว่า 1) วัฒนธรรมขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ ประสิทธิผลการจัดการความรู้ 2) กลยุทธ์ขององค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิผลการจัดการความรู้ และ 3) ประสิทธิผลการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสําเร็จขององค์กร ผู้บริหารธุรกิจโรงแรมควรนําข้อสนเทศไป ใช้พัฒนาการเรียนรู้ภายในองค์กร การทํางานเป็นทีม การแบ่งปันความรู้ในการทํางานของธุรกิจ เพื่อนําพาธุรกิจให้บรรลุ เป้าหมายที่องค์กรกําหนดไว้ และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ

 

Knowledge Management Effectiveness and Organizational Success: An Empirical Investigation on Hotel Businesses in Thailand

Ploychompoo Kittikunchotiwut

Faculty of accountancy and management, Mahasarakham University Thailand

The purpose of this research was to verify the impact of effective knowledge management on organizational success. The sample comprised 226 hotels in Thailand. For data collection a mail questionnaire was used. Hypotheses were tested using multiple regression analysis. The results showed that 1) organizational culture had a positive effect on knowledge management effectiveness 2) Organizational Strategy had a positive effect on knowledge management effectiveness and 3) knowledge management effectiveness had a positive effect on organizational success. Hotel executives should apply these results for developing team learning and knowledge sharing in order to achieve business goals and increase sustainable competitiveness.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)