Published: 2017-07-26

การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ด้วยรูปแบบสมการโครงสร้าง

ดนัย บวรเกียรติกุล, เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, กอบเกียรติ ผ่องพุฒ, อิทธิพล ราศีเกรียงไกร

78-87