ผลกระทบกลยุทธ์แบรนด์นายจ้างที่ส่งผลต่อศักยภาพการแข่งขัน ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

Main Article Content

สุมิตรา จิระวุฒินันท์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์แบรนด์นายจ้างที่ส่งผลกระทบต่อศักยภาพการ แข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย จํานวน 112 แห่ง เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมุติฐานโดยการ วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาปรากฏว่า 1) กลยุทธ์แบรนด์นายจ้างด้านสังคมและด้านความไว้วางใจในชื่อเสียง มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อศักยภาพการแข่งขันด้านความสามารถเพิ่มผลผลิต ความสามารถด้านนวัตกรรม ความสามารถ ด้านการตลาด และด้านภาพลักษณ์และความรับผิดชอบ 2) กลยุทธ์แบรนด์นายจ้างด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ทางบวก ต่อศักยภาพการแข่งขันด้านความสามารถเพิ่มผลผลิต ความสามารถด้านนวัตกรรม ความสามารถด้านการตลาด และ 3) กลยุทธ์แบรนด์นายจ้างด้านการพัฒนามีความสัมพันธ์ทางบวกกับศักยภาพการแข่งขันด้านภาพลักษณ์และความรับผิดชอบ ผู้บริหารควรนํากลยุทธ์แบรนด์นายจ้างไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ ธุรกิจ รวมถึงองค์กรสุขภาพภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 

Impact of Employer Branding Strategy on Competitiveness of Private Hospital in Thailand

Sumittra Jirawuttinunt

Faculty of accountancy and management, Mahasarakham University Thailand

The purpose of this study was to verify the effect of Thai private hospitals’ employer branding strategy on their competitiveness. The samples comprised 112 private hospitals in Thailand. A mail questionnaire was used to collect data. Descriptive statistics were computed and hypothesis testing was done using multiple regression analysis. The results showed that employer branding strategy 1) social and reputation dimensions had a positive effect on competitiveness in productivity, innovation, marketing, and image and responsibility, 2) economic dimension had a positive effect on productivity, innovation, and marketing competitiveness, and 3) development dimension had a positive effect on image and responsibility competitiveness. Executives of private hospital should apply these results when developing a human resource management strategy in order to increase competitiveness.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)