การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการเสริมสร้างศักยภาพการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้ เพื่อการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ประเภทสินค้าศิลปหัตถกรรม

Main Article Content

สหภาพ พ่อค้าทอง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ค้นหาและนําเสนอกรอบแนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการเสริมสร้าง ศักยภาพการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้า ศิลปหัตถกรรม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย นักวิชาการ นักสื่อสาร การตลาด และเจ้าหน้าที่ในโครงการ OTOP จํานวนรวม 40 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า ปัญหา อุปสรรคและข้อจํากัดที่มีผล ต่อแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ประเภทศิลปหัตถกรรมมี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการนําทุน วัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ 2) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดเงินทุนในการสื่อสารแบรนด์ และ 3) ผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ยังขาดการสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวทางการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมในการเสริมสร้าง ศักยภาพการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทสินค้า ศิลปหัตถกรรม จะต้องประกอบด้วย 1) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ของ ผู้ประกอบการ 2) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดสรรงบประมาณในการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้เพื่อการสร้างแบรนด์ของ ผู้ประกอบการ 3) การสนับสนุนจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ 4) การให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

 

Development of Supporting Conditions for the Utilization of Cultural Capital for Branding OTOP Handicraft Products

Sahaparp Porkatong

Sripatum University Chon Buri Campus, Thailand

The purpose of this research was to investigate and propose a framework for the development of supporting conditions that elevate the potential use of cultural capital in branding OTOP handicraft products. This qualitative research has been carried out using indepth interviews. The sample comprised 40 experts in branding, experts in communication marketing, and OTOP projects’ staff. The results indicated that there were 3 major limitations blocking the utilization of cultural capital for branding OTOP products. In particular, most of the OTOP manufacturers still lack; 1) knowledge and understanding in terms of how to make use of cultural capital in brand creation 2) an adequate budget for brand communication and 3) the continuous support from the government sector. Hence, the proposed framework that would potentially encourage the utilization of cultural capital in OTOP product branding comprised the following three solutions; 1) providing knowledge and understanding about how to utilize cultural capital for brand creation 2) allowing access to the source of funds and providing sufficient funds that enable the use of cultural capital for brand creation 3) obtaining continuous support from the government sector and 4) involving the private sectors to actively participate in the campaign.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)