การคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับข้อมูลที่มีจำนวนมิติมากในการจำแนกประเภท

Main Article Content

นพมาศ อัครจันทโชติ

Abstract

Feature Selection for High-dimensional data in Classicfication

Article Details

Section
บทความปริทัศน์ (Review Article)