Published: 2016-01-19

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผาสุกแห่งตนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เบญญา คงธนอิทธิ, ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์, เสรี ชัดแช้ม

30-44

การพัฒนามาตรวัดความเป็นอิสระในการสอนสำหรับครู

พิชญ์ฐิดา อัครณีคุ้มวงษ์, ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์

103-116