การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแบบสอบถามพฤติกรรมของผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลให้อาหารและแนวโน้มการเป็นโรคอ้วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Main Article Content

ชุติมา พรหมเมศ
สุชาดา กรเพชรปาณี
กาญจนา พิทักษ์วัฒนานนท์

Abstract

A Confirmatory Factor Analysis of Parental Behavior Regarding Child Feeding and Obesity Proneness Questionnaire  in Elementary School Students 

The objectives of this research were to (1) conduct a conų rmatory factor analysis of the Child Feeding Questionnaire, an instrument with items related to parental behavior regarding child feeding and obesity proneness; (2), to validate a behavioral model using empirical data; and (3), to test the consistency of the model across selected elementary schools under the jurisdiction of the Office of the Chon Buri 1 Education Region. A sample of 800 parents participated in the study. SPSS was used to analyze descriptive statistics; LISREL 8.50 was used to analyze the conų rmatory factor analysis and a multiple sample analysis. The major findings were as follows: 1. Parental behavior regarding child feeding and obesity proneness consisted of seven factors: perceived responsibility, parent perceived weight, perceived child weight, parental concern about child weight, diet restrictions, pressure to eat, and monitoring. 2. The model of parental behavior regarding child feeding and obesity proneness was found to accord with empirical data. Chi-square goodness of ų t test value was 4.02 with 7 degrees of freedom, p = .78, GFI = 1.00, AGFI = 0.99, CFI = 1.00, SRMR = 0.01 and RMSEA = 0.00. 3. The model of parental behavior regarding child feeding and obesity proneness did not vary among the schools involved in the study.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)