การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ด้วยรูปแบบสมการโครงสร้าง

Main Article Content

ดนัย บวรเกียรติกุล
เสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์
กอบเกียรติ ผ่องพุฒ
อิทธิพล ราศีเกรียงไกร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และ ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาด้วยรูปแบบสมการโครงสร้าง 2) ทดสอบความเหมาะสมของ รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ด้วยโปรแกรมสถิติ ลิสเรล (LISREL) ทําการกําหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา โครงการพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ด้านสิ่งแวดล้อม ภาคประชาชน แล้วนํามาสร้างรูปแบบตามหลักการสมการโครงสร้าง โดยให้หน่วยงานเป็นตัวแปรแฝง ภายนอก และตัวแปรแฝงภายใน จํานวน 8 ตัวแปร ทดสอบรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน และติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาด้วยโปรแกรม LISREL กลุ่มตัวอย่างมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 214 ราย เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรแฝง ภายในและภายนอก ได้ผลค่าสถิติไคสแควร์หารด้วยค่า df เท่ากับ 1.276 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.036 แสดงว่า รูปแบบที่สร้าง ขึ้น มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับพอใช้ ในด้านอิทธิพลของตัวแปร ปรากฏว่า โครงการ พัฒนามีอิทธิพลต่อชุมชนและประชาชนมากที่สุด

 

Development of a Model for People Participation in Environmental Impact Monitoring of Developing Projects Using Structural Equation Modelling

Danai Bawornkiattikul1, Saowakon Sudsawas2, Kobkiat Phongphud3 and Itthipol Raseekriengkrai4

1Faculty of Public Health, Burapha University, Thailand

2Faculty of Social Scinece, Kasetsart University, Thailand

3Faculty of Engineering, Kasetsart University, Thailand

4Faculty of Environment Science, Kasetsart University, Thailand

The two objectives of this research were: 1) to develop a model for people participation in preventing and monitoring environmental impact of developing projects using structural equation modelling (SEM) 2) to test the fit of the developed model using LISREL statistical program. Initially, the sectors concerned with monitoring environmental impact of developing projects were set up. Those were universities, developing projects, local government administration, environmental government sectors, and people organization. Then structural equation modelling was used to propose a causal model for people participation in preventing and monitoring environmental impact of developing projects. A questionnaire and indepth interviews were used for data collection. The sample comprised 214 persons from different sectors as mentioned. The results indicated reasonable fit : χ 2 /df = 1.276, RMSEA = 0.036 at a moderate level. It was found that developing projects had the most influence on people and communities.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)