ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรทางจิตสังคมกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ

Main Article Content

กนกรัตน์ สุนใจ

Abstract

Relationship between Psychosocial Variables and Academic Achievement among Professional Certificate Students 

 

The objective of this research was to study the relationship between academic achievement and positive self-concept, realistic self-appraisal, academic motivation, social support, methods of handling unfair treatment, community service, positive attitude toward school, and self-discipline variables by applying multiple regression methods. The sample consisted of 200 Bunditpatanasilpa Institute professional certių cate students studying in academic year 2010. Research instrument include questionnaires of factors relate to academic achievement, and an achievement evaluation form. SPSS and LISREL 8.80 were used to analyze data. It was found that three variables, academic motivation (AM), social support (SSP) and community service (CMS), had a multiple correlation of 0.40 with academic achievement (GPA), accounting for 16% of  observed psychosocial variables, a result which was statistically significant at the .05 level. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)