ผลการเรียนรู้และความคงทนการจําคําศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด

Main Article Content

ปวีณา บุตรวงค์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้คําศัพท์และความคงการจําคําศัพท์ ก่อนและหลังได้รับการสอนด้วยกลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชีโหล่นวิทยา อําเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยทดลองสอนคําศัพท์โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด เป็นเวลา 10 คาบเรียน โดย ก่อนเรียนผู้เรียนได้ทดสอบความสามารถเรียนรู้คําศัพท์ และเมื่อดําเนินการสอนครบทั้ง 10 คาบ ผู้เรียนได้รับการ ทดสอบอีกครั้ง เพื่อเปรียบเทียบความสามารถเรียนรู้คําศัพท์ จากนั้น 14 วัน ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดความ คงทนการจําคําศัพท์ แล้วนําคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย ปรากฏว่า

1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด สูงกว่าเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ คือ 80.20/80.44

2) นักเรียนมีคะแนนความสามารถเรียนรู้คําศัพท์สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิค เพื่อนคู่คิด

3) นักเรียนมีคะแนนทดสอบเรียนรู้คําศัพท์หลังจากเรียนรู้โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ผ่านไป 2 สัปดาห์สูงกว่าทดสอบหลังเรียนเสร็จทันที

4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากเรียนรู้คําศัพท์โดยใช้กลวิธีลินซ์ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68

 

Use of LINCS Strategy and Think-Pair-Share Technique to Enhance the Achievement and Retention of Grade Eight Students’ English Vocabulary 

Paweena Butwong

Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University, Thailand

The purposes of this research were to compare the English vocabulary learning achievement, retention of the vocabulary both before and after they were taught through the use of LINCS strategy and Think-Pair-Share technique. The target group was 30 Grade Eight students in the first semester of the Academic Year 2014 at Cheelone Wittaya School, At-Samat District, Roi-Et Province. The researcher taught the use of LINCS strategy and Think–Pair– Share technique for 10 periods. The test in English vocabulary learning were administered before and after 10 periods of teaching had been finished. The retention test was given after the test in English vocabulary learning had been completed for 14 days. Then the data were analyzed to find percentage, mean and standard deviation.

The findings of this research were as follows:

1) Effectiveness of lesson plans of LINCS strategy and Think- Pair- Share technique was higher than the criteria 80.20/80.44.

2) The students who were taught through the use of LINCS strategy and Think – Pair – Share technique had higher English vocabulary achievement scores than their pretest score.

3) The students who were taught through the use of LINCS strategy and Think – Pair – Share technique had higher vocabulary retention scores after 14 days posttest than those of the immediate posttest.

4) The self-evaluation after being taught by LINCS strategy and Think-Pair-Share technique show satisfaction at a good level, the mean was 3.81 and standard deviation was 0.68.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)