Published: 2016-02-27

กรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577)

สมพิส หาญมนตรี, ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์, จุมพล พูลภัทรชีวิน

1-13

การประมาณค่าการระเหยน้ำโดยใช้ตัวประมาณค่าแบบอัตราส่วนที่ปรับใหม่

ชนัญกาญจน์ แสงประสาน, เสรี ชัดแช้ม, พัชรี วงเษ์เกษม

30-44

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรม

สุพจน นาคสวัสดิ์, เสรี ชัดแช้ม, ภัทราวดี มากมี

90-108