การพัฒนาระบบคลังรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ในบริบทของคนไทย

Main Article Content

ธวัชชัย ศรีพรงาม
เสรี ชัดแชม
สมพร สุทัศนีย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของ คนไทย ตรวจสอบคุณภาพของรูปภาพ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคลังรูปภาพที่สื่อความหมาย ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพของรูปภาพ เป็นคนสัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 ปีถึง 60 ปีไม่จํากัดเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส จํานวน 664 คน เลือกตัวอย่าง แบบตามสะดวก สําหรับกระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรNแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1)การสํารวจเบื้องต้น 2) การวิเคราะห์ระบบ 3) การออกแบบระบบเชิงตรรกะ 4) การออกแบบระบบเชิงกายภาพ 5) การพัฒนาระบบ และ 6) การบํารุงรักษาระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคลังรูปภาพพัฒนาขึ้นโดยใช้ภาษาพีเอชพี (Professional Home Page) ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ทํางานหลักบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux ประเมินผลการใช้งานของโปรแกรมโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งาน

ผลการวิจัย ปรากฏว่า

1. รูปภาพที่สื่อความหมายทางด้านอารมณ์ความรู้สึกในบริบทของคนไทย ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ รายรูปภาพ จํานวนทั้งสิ้น 315 ภาพ จําแนกเป็น 1) ด้านความประทับใจ จํานวน 115 ภาพ 2) ด้านการตื่นตัว จํานวน 108 ภาพ และ 3) ด้านการมีอิทธิพล จํานวน 92 ภาพ

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคลังรูปภาพพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถทํางาน ออนไลน์ได้และจัดเก็บรูปภาพที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จํานวน 315 ภาพ จําแนกตามลักษณะอารมณ์ ความรู้สึกในแต่ละด้านทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1)ด้านความประทับใจ (ลักษณะไม่ประทับใจ ลักษณะเฉย ๆ และลักษณะ ประทับใจมาก) 2) ด้านการตื่นตัว (ลักษณะสงบ ลักษณะเฉย ๆ และลักษณะตื่นเต้น) และ 3) ด้านการมีอิทธิพล (ลักษณะมีอิทธิพลด้อยกว่าหรือกลัว ลักษณะเฉย ๆ และลักษณะมีอิทธิพลเหนือกว่าหรือไม่กลัว) สําหรับใช้ ประเมินอารมณ์ความรู้สึกของคนไทย โปรแกรมง่ายต่อการใช้งานและสะดวกในการค้นหารูปภาพประกอบอารมณ์ ความรู้สึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบคลังรูปภาพสามารถเข้าถึงได้ที่http://www.thaiapbs.khonit.net

 

Development of the Thai Affective Picture Bank System

Thawatchai Sripornngam, Seree Chadcham and M.R. Somporn Sudhasani

College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, Thailand

The objectives of this research were to collect pictures which referred their meaning of emotional perception among Thai people’s context, to investigate qualities of Thai affective pictures, content validity and to develop computerized of the Thai Affective Picture Bank System (Thai APBS). The sample groups were Thai nationalities, aged between 18-60 years old, both male and female gender, educational level and all their marital status. Convenience sampling technique was used to obtain 664 ordinary people the examine the quality of the Thai affective pictures. The research involved with six steps: 1) Preliminary Investigation 2) System Analysis 3) Logical Design 4) Physical Design 5) System Implementation and 6) System Maintenance. The Computerized Program of Picture Bank System was developed by using PHP and MySQL in which running on a Linux operating system. Evaluation of system performance was conducted by computer experts and thirty users. The findings of this study were demonstrated that: 1) The 315 Thai affective pictures were rated according to the statistics. They were classified as following 1) Dimension of Valence, 115 pictures, 2) Dimension of Arousal, 108 pictures, and 3) Dimension of Dominance, 92 pictures. 2) Computerized Program of the Thai Affective Picture Bank System (Thai APBS), was developed online Web Application, collecting quality investigated pictures to evaluate and assess Thai people’s emotion. Three dimensions of emotion were including 1) Dimension of Valence (unpleased, neutral, and pleased) 2) Dimension of Arousal (calm, neutral, and excited) and 3) Dimension of Dominance (uncontrolled, neutral, and controlled), in order to evaluate the emotion of Thai people. Thai APBS is easy to use and browse for affective pictures, and it can also be accessed via http://www.thaiapbs.khonit.net.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)