การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสมรรถนะความจําขณะคิดด้านภาษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

สุรเชษฐ์ พินิจกิจ
สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล
กนก พานทอง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสมรรถนะความจําขณะคิดด้านภาษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเทียบกับ โปรแกรมมาตรฐาน Automated Complex Span Task: CSTs ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะ ความจําขณะคิดด้านภาษา พัฒนาโดย Unsworth et al. (2005) ทํางานด้วยโปรแกรม Inquisit 4.0 Lab การ วิจัยมี2 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ 2) การตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์ของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเทียบกับโปรแกรมมาตรฐาน CSTs กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข จังหวัดชลบุรีจํานวน 54 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยกิจกรรมประเมินแบบซับซ้อนสองกิจกรรม คือ กิจกรรมขณะคํานวณและกิจกรรมขณะอ่าน โปรแกรมมาตรฐาน CSTs และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานและตรวจสอบความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์สัน

ผลการวิจัยปรากฏว่า

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเมินสมรรถนะความจําขณะคิดด้านภาษา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายที่พัฒนาขึ้นในบริบทภาษาไทย ประกอบด้วยกิจกรรมประเมินแบบซับซ้อนสองกิจกรรม คือ กิจกรรรม ขณะคํานวณและกิจกรรมขณะอ่าน ทํางานด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Super Lab 5.0 สามารถประเมินผ่านหน้า จอคอมพิวเตอร์โดยใช้เมาส์เป็นอุปกรณ์หลักและโปรแกรมสามารถแสดงผลการประเมินได้เช่นเดียวกับโปรแกรม มาตรฐาน CSTs และมีผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมด้านความสะดวกในการใช้งานและ ด้านลักษณะทั่วไปของโปรแกรมอยู่ในระดับมาก

2. โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์เทียบกับโปรแกรมมาตรฐาน CSTs อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Development of a Computer Program for Phonological Working Memory Capacity Assessment of Upper Secondary School Students

Surachate Phinitkit, Supim Sripunvoraskul and Kanok Panthong

College of Research Methodology and Cognitive Science, Burapha University, Thailand

The objectives of this research were to develop a computer program for phonological working memory assessment of upper secondary school students and to evaluate the criterionrelated validity of the developed program compared with the standard program, Automated Complex Span Tasks (CSTs). The research were divided into two steps: 1) develop a computer program for phonological working memory assessment of upper secondary school students, and 2) evaluate the criterion-related validity of the computer program compared with the standard program CSTs. The sample includes 54 upper secondary school students in the academic year 2014 from Chonkanyanukul Saensuk School, Chon Buri province by cluster random sampling. The research instrument were a computer program for phonological working memory assessment of upper secondary school students consisted of two complex span tasks (operation span task (OS) and reading span task (RS)), standard program CSTs, and satisfaction questionnaires on using computer program. Data were analyzed by using basic statistical analysis and Pearson’s correlation coefficient to determine the criterion-related validity of developed program.

The results showed that:

1. The developed computer program in Thailand context consisted of two complex span tasks, operation span task and reading span task worked on Super Lab 5.0 program. The program featured several forms and methods of assessment and evaluation that were being displayed across the personal computer (PC) screen by using the mouse driven similar to the CSTs standard program. A satisfaction on using computer program is on a good level for both the ease of use and its generalization.

2. The developed computer program meets the criterion-related validity with standard program CSTs at a significant level of .01.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)