การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบ O-NET

Main Article Content

สุชาดา กรเพชรปาณี
ปิยะทิพย์ ตินวร
โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท าคลังข้อสอบ O-NET และพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ระดับชั้นละ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดท าคลังข้อสอบใช้ฐานข้อมูล MySQL และคัดเลือกข้อสอบ O-NET
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2551 -2553 ที่ผ่านการวิเคราะห์
ข้อสอบตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ แบบ 3 พารามิเตอร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 258 ข้อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 469 ข้อ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,197 ข้อ โดยข้อสอบในคลังข้อสอบ O-NET
อยู่ในระดับค่อนข้างยาก พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web application โดยใช้ภาษา PHP พัฒนาโปรแกรม
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดของ Thompson and Weiss (2011) ผู้ใช้สามารถเข้าใช้
โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET ใน website://www.onetcat.net
การประเมินความเหมาะสมในการน าไปใช้ของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 224 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน
432 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 435 คน ปรากฏว่า การใช้งานของโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดสอบ O-NET อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน

Development of a computerized adaptive testing program for O-NET
The goal of this research was to develop a Computerized Adaptive Testing (CAT)
system to deliver the Ordinary National Education Test (O-NET) examination items at three
Grade levels: Six, Nine, and Twelve. Each Grade level was comprised of eight learning substance
groups. The item bank was developed by calibrating O-NET items, used in years 2008-2010,
with the 3-PL item response model, a process which resulted in 258 items for Grade Six, 469 for
Grade Nine, and 1, 197 for Grade Twelve.These results indicated that the items in the O-NET
item bank were in a difficult level. The PHP-based CAT system was developed based on the
framework published by Thompson and Weiss (2011), and was delivered over a ONETCAT.NET
server.
The CAT system was evaluated in June, 2014, with samples that included 224 Grade
Six students, 432 Grade Nine students, and 435 Grade Twelve students. The CAT system was
found to perform well, and a feedback from students was overwhelmingly positive.


Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

จารุจิตร สิทธิปรุ ปิยะทิพย์ ตินวร และโสฬส สุขานนท์สวัสดิ์ . (255 9) การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับ

เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารการวัดผล

การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2 2( 1), (in press)

Bunderson, V. C., Inouye, D. K., & Olsen, J. B. (1989). The four generations of computerized

educational measurement. In R. L. Linn (Ed.), Educational Measurement (3rd ed., pp.

-407). New York: Macmillan.

Elliott, G. (2004). Global Business Information Technology: An Integrated Systems Approach.

Ontario: Pearson Addison Wesley.

Khumyoo, T., Chadcham, S., & Chinnasarn, K. (2013). Diagnostic of English reading skill by

applying the attributes hierarchy model and computerized adaptive testing. Research

Methodology & Cognitive Science, 10(2). 55-70. (in Thai)

Mejang, S., Wongdee, P., & Konta, U. (2010). A comparison of results from equating O-NET scores

with common items and with a three-parameter IRT model. Research Methodology &

Cognitive Science, 7(2). 81-92. (in Thai)

Muninsakorn, Y., Tinnaworn, P., & Sukhanonsawat, S. (2015). Development of the computerized

adaptive testing program for O-NET at the Grade 6 level. In Burapha University

International Conference 2015: Moving forward to a Prosperous and Sustainable

Community, July 10-12, 2015, Bangsaen Heritage Hotel, Chon Buri. (pp. 290-298)

Thailand: Burapha University.

Pluemjai, N., Tinnaworn, P., & Sukhanonsawat, S. (2015). Development of the computerized

adaptive testing program for O-NET at the Grade Twelve level. Research Methodology

& Cognitive Science, 13(2), 109-125 . (in Thai)

Sakolkijrungroj, S., Chadcham, S., & Sudhasani , S. (2015 ) . The development of computerized

adaptive testing program for Thai happiness scale. Research Methodology & Cognitive

Science, 13(1). 1-17. (in Thai)

Sukhanonsawat, S., Chadcham, S., & Chinnasarn, K. (2013). Development of the next item

selection procedure using decision theory in computerized adaptive testing. Research

Methodology & Cognitive Science, 10(2). 71-85. (in Thai)

Thompson, N. A., & Weiss, D. J. (2011). A framework for the development of computerized

adaptive tests. Practical Assessment, Research & Evaluation, 16(1), 1-9.

Urry, V. W. (1977). Tailored testing: A successful application of latent trait theory. Journal of

Educational Measurement, 14, 181 – 196.

Weiss, D. J. (1974). Strategies of adaptive ability measurement. Research Report. Minneapolis:

University of Minnesota, Department of Psychology, Psychometric Methods Program.

Weiss, R. S. (1988). Loss and Recovery. Journal of Social Issues, 44(3), 37-52.