Published: 2016-06-25

การพัฒนาโปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดสอบ O-NET

สุชาดา กรเพชรปาณี, ปิยะทิพย์ ตินวร, โสฬส สุขานนท์สวัสดิ์

14-31