ผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี: การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Main Article Content

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติกัมพูชา ในจังหวัดจันทบุรีก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วิธีการศึกษาใช้
การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed method research) ระหว่างการวิจัยเชิงส ารวจกับการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิง
ส ารวจ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตร การค้าและการบริการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
แรงงานข้ามชาติกัมพูชา จ านวน 400 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากแรงงานข้าม
ชาติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์กลุ่ม
โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ แรงงานกัมพูชา นายจ้าง และผู้ประกอบการอื่นๆ
ผลการวิจัยเปรียบเทียบผลกระทบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชาระหว่างก่อนและหลังนโยบายคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปรากฏว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง และ
ด้านสาธารณสุข มีผลน้อยลงเหมือนกันหมดทุกด้าน ในส่วนของมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานข้าม
ชาติ ชี้ให้เห็นว่า นโยบาย คสช. ยังไม่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติในหลาย ๆ ประเด็น ดังนั้นผู้วิจัยจึง
เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติเพิ่มเติมจากนโยบายของ คสช. คือ มาตรการล าดับแรก ควรเสนอให้
รัฐบาลจัดระบบการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นงานประจ าทั้งปี มาตรการล าดับสอง ควรเสนอให้รัฐบาล
จัดเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่เป็นธรรมส าหรับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ มาตรการล าดับสาม รัฐบาลควรตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติในชุมชนที่มีการจ้างแรงงาน มาตรการล าดับสี่ การแยกการบริหาร
จัดการด้านสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติออกจากพระราชบัญญัติประกันสังคม และมาตรการ
ล าดับห้า หน่วยงานของรัฐควรจัดท าศูนย์ข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับประวัติแรงงานข้ามชาติ

 

Impacts and legal resolution measures concerning Cambodian immigrant workers of Chanthaburi province: A comparative study of legal measures between pre and post promulgation of National Council for Peace and Order Policy

 

The objectives of this research were to compare impacts and legal resolution measures
concerning Cambodian immigrant workers of Chanthaburi province between pre and post
promulgation national council to peace and order policy. The research used mixed method
research between survey research and qualitative research. The sample of the survey research
were 400 service, commercial and agricultural entrepreneurs who were directly involved with
Cambodian immigrant workers. The research instrument was a questionnaire concerning impacts
of the workers. Data were analyzed by descriptive statistics. Besides, qualitative research used
both documentary research and group interview of key informants including the Cambodian
workers, the employer and other entrepreneurs.
The research found that health, governmental and political, social and economic
impacts between pre and post promulgation of national council for peace and order policy were
decreased. Moreover, it found that the legal resolution measure of the council were not enough
to resolve the impact so the researcher proposed the additional measure as follow: firstly, the
government should organize the immigrant workers register system all year round; secondly, the
government should organize fair fee for the registration; thirdly, the government should
organize community complaint center for the worker; fourthly, separation benefit and labor
protection management of the worker from the insurance act; fifthly, state apparatus should
organize an on-line information center concerning the worker record.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2552). สถิติส าหรงบงานวิจงั. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ก าพล ก่อเส็ง. (2557, 16 ธันวาคม). สัมอาษณ์.

คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานสอาปฏิรูปแห่งชาติ. (2 528 ). การให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคม

แก่ลูกจ้างที่ไม่มีสัญชาติไทย. (รายงานส านักกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสอาผู้แทนราษฎร).

จักรพันธุ์ ฉวีวรรณ. (2557, 20 ตุลาคม). สัมอาษณ์.

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. (2555). วิธ้วิทัาการวิจงัทางสงงคม. (เอกสารประกอบการสอน). จันทบุรี: สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชอัฏร าไพพรรณี.

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์และคณะ. (2557). เครือข่าัชนชงจนน าทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโน

ตามแนวชาัแดนไทั-กงมพ่ชาของจงงหวงดภาคตะวงนออก. ศูนย์การพนัน คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. (2559). ต าราเร้ับเร้ังวิธ้วิทัาการวิจงัทางสงงคม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชอัฏร าไพพรรณี. จังหวัดจันทบุรี. (อัดส าเนา).

ทอน เบง. (2558, 10 มกราคม). สัมอาษณ์.

ประกาย กิจธิคุณ. (2546). การศึกษาการใช้แรงงานข้ามชาติในกิจการเกษตรท้่ส าคงห. กรุงเทพฯ: ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร.

ประกาย กิจธิคุณ. ( 2548). การศึกษาผลกระทบของแรงงานข้ามชาติต่อเกษตรกรและผ่้ประกอบการภาคเกษตร:

กรณ้ศึกษาเกษตรกรและผ่้ประกอบการภาคเกษตรจงงหวงดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ : ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร.

ประเสริฐ เนินริมหนอง. (2557, 24 กรกฎาคม). สัมอาษณ์.

เพ็ญชลิดา มหัทธนาอิวัฒน์. (2545). ผลกระทบทางสงงคมจากการน านโับาัแก้ไขปญหหาแรงงานข้ามชาติผิด

กฎหมาัไปปฏิบงติ (ศึกษาเฉพาะกรณ้พม่า/ ลาว/ และกงมพ่ชา). กรุงเทพฯ: กรมการจัดหางาน.

เฟื่องฟ้า ปัญญา. (2547). การจ้างแรงงานข้ามชาติกิจการประมงทะเลและกิจการต่อเนื่องในจงงหวงดสมุทรสาคร.

วิทยานิพนธ์สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วิรัช ลิ้นทอง. (2557, 13 พฤศจิกายน). สัมอาษณ์.

สุคนธา จันทรุปราคากุล. (2551). ผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาั: กรณ้ศึกษาอุตสาหกรรมประมงใน

จงงหวงดสมุทรสาคร. อาคนิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Charles, T. B. & Abbas, M. T. (2009). Foundations of mixed methods research integrating

quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral science.

Thousand Oaks, California: Sage Publications.