About the Journal

          วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย 6 เดือน ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม ของทุกปี จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแก่สังคมและประเทศชาติ โดยเน้นรับบทความทางด้าน Social Sciences ในสาขาวิชา General Arts and Humanities, General Business, Management and Accounting, Marketing, Organizational Behavior and Human Resource Management และ General Social Sciences 

           เปิดรับบทความตลอดทั้งปี
          1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ระหว่างนักวิชาการ และนักวิจัยกับผู้ที่สนใจทั่วไป
          2. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ของนักวิชาการและนักวิจัยสู่สาธารณชน   

* ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มการส่งบทความ

          ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์
          1. บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้จากงานวิจัย
          2. บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้
               2.1 เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยหลาย ๆ ครั้ง ถือเป็นบทความที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
               2.2 เป็นบทความนำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบภาคสนามรวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ ๆ
               2.3 เป็นบทความที่มาจากประสบการณ์ หรือความชำนาญของผู้เขียน
               2.4 เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ภาษาที่รับตีพิมพ์  ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กระบวนการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านเบื้องต้นจะรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ และเมื่อบทความผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนจะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยที่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (double-blind review)

* ผู้เขียนต้องศึกษาจากรายละเอียดการส่งบทความและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำ หากไม่ดำเนินการตามที่แนะนำกองบรรณาธิการขอไม่ดำเนินการให้ตามขั้นตอนวารสารหากผู้เขียนได้รับการตอบรับการตีพิมพ์บทความจากองบรรณาธิการวารสารแล้ว ผู้เขียนต้องทำการสมัครสมาชิกวารสาร เป็นระยะเวลา 1 ปี และหากผู้เขียนขอถอนบทความที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการของวารสาร

          การดำเนินงานของกองบรรณาธิการ
          1) ทุกบทความที่ส่งเข้าวารสาร ต้องส่งผ่านระบบออนไลน์ โดยดำเนินการสมัครสมาชิก และชำระค่าสมาชิกจำนวน 300 บาท ซึ่งจะมีอายุสมาชิก 1 ปี
          2) บทความที่ถูกส่งเข้ามายังระบบ กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป บทความที่ไม่ดำเนินการตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่รับเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ดังนั้น เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผล ผู้เขียนควรดำเนินการจัดทำวารสารให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
          3) เมื่อบทความผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสาร และผู้เขียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดของวารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนจะได้รับ
หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความเพื่อเป็นการยืนยัน
          4) หากทางวารสารตรวจพบว่าบทความที่ถูกส่งเข้ามามีการคัดลอก หรือเผยแพร่ในที่อื่น ๆ ก่อนหน้า หรือมีการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณของนักวิจัย ทางวารสาร
จะดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด และระงับการพิจารณาและรับบทความจากผู้เขียนบทความนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี