The Relationship Between the use of Executive Power and Motivation in the Work of Teachers at Suratthani Primary Educational Service Area Offi ce 3

Authors

  • กิตติวุฒิ อิสลาม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • อรุณ จุติผล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • วรรณดี เกตแก้ว โรงเรียนคลองหินพิทยาคม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110

Keywords:

Power, Morale, Work Performances of Teachers

Abstract

The objectives of this research were studied about 1) the level of executive power 2) the level of the motivation in work of teachers, and 3) the relationship between the use of executive power and motivation in work of teachers. The 320 samplings consisted of teachers who work at Suratthani Primary Educational Service Area Offi ce 3. The research instrument was a 56 item questionnaires with the reliability of 0.991. The data were analyzed by the mean, percentage, standard deviation and pearson product - moment correlation coeffi cient method. The results showed that: 1) the level of executive power was at a high implementation of school administrators and the morale in work performances of teachers were at a high level. 2) The level of motivation in work of teacher were high. 3) The use of executive power was positive correlation with the motivation in work of teacher, the statistically signifi cant is at 0.01.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : พริกหวาน กราฟฟิค

จักรพันธ์ ชูกลิ่น, ภารดี อนันต์นาวี, และเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่ 9. ฉบับที่ 2. หน้า 51-65

ณัฐฐินันท์ ขลุดสกุล. (2557). แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2558 - 2561). สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3

ดวงพร ว่องสุนทร. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทับทิม วงศ์ประยูร และพรทิพย์ คำพอ. (2554). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยจิตปัญญา. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร

นิตยา วิมล. (2554). ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory). เข้าถึงเมื่อ (29 กันยายน 2559) เข้าถึงได้จาก (https://nongwhaka.blogspot.com/2011/04/mcclellands-achievement-motivation.html)

นพรัตน์ ชัยเรือง. (2559). เอกสารประกอบการสอน ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ. นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

บังอร มูลทรัพย์. (2556). ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายทุ่งใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. สารนิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

ปราณี คาดการณ์ไกล. (2556). การใช้อำนาจของผู้บริหารที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553. (2553, 22, กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 116(74 ก). หน้าที่ 1-19

พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2554). วิธีการวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย

ภารดี อนันต์นาวี. (2557). หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา. ชลบุรี : สำนักพิมพ์มนตรี

ศิลาพร จำปารัตน์ และชยุต วิจิตรสุนทร. (2557). แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนองานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
(Proceedings) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15. หน้า 1,425-1,437

สมาน อัศวภูมิ. (2553). การบริหารการศึกษาสมัยใหม่ : แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ. พิมพ์ครั้งที่ 5. อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ์

สุพิชชา มากะเต. (2559). การใช้อำนาจของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาลัยบูรพา. ปีที่ 27. ฉบับที่ 2. หน้า 147-161

Etzioni, A. (1961). A comparative analysis of complex organization. New York : Free Press

Krejcie, R.V. and Morgan, D.W. (1970). Educational and Psychological Measurment. New York : Minnisota University

Likert, R. (1967). The Method of Constructing and Attitude Scale : Reading in Attitude Theory and Measurement. New York : Wiley & Son

Robbins, S. P. (1983). Essentials of organizational behavior. Englewood Cliff s. NJ : Prentice, Indiana University Book Store

Published

2017-06-28

How to Cite

อิสลาม ก., จุติผล อ., & เกตแก้ว ว. (2017). The Relationship Between the use of Executive Power and Motivation in the Work of Teachers at Suratthani Primary Educational Service Area Offi ce 3. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 5(1), 93–103. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/189659

Issue

Section

Research Articles