Survey of Health Tourism Places as a Guideline in Arranging Tourism Routes in Khao Khitchakut District, Chanthaburi Province

  • Nalinee Chanamool คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • Suttipong Klongdee Faculty of Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chanthaburi Campus
  • Poonsiri Prakongpak Faculty of Social Technology, Rajamangala University of Technology Tawan-Ok Chanthaburi Campus
Keywords: Health Tourism Places, Tourism Route Arrangement, Tourism Program

Abstract

This research aimed to explore health tourism sites and to organize tourism routes of Khao Khitchakut district, Chanthaburi province. This is qualitative research using research papers in conjunction with in-depth interviews and focus group, there are 20 participants by purposive sampling method, analyzing data by content analysis to group health tourism places. Compare information to offer health travel programs and verify the accuracy of information with triangulation technique. Organize the route by using the Google Maps app to show the routes, distances, and directions used to travel to attractions in 5 sub-districts of the Khao Khichakut district. The results showed that Khao Khitchakut has 18 attractions: 7 natural attractions, 9 religious and cultural attractions, and 2 agricultural attractions. Proposed a guideline for tourism activities in Khao Khitchakut district by simulating the organization of tourism programs into 2 programs supporting a few weekends: 1) the schedule of tourism of 3 sub-districts, namely Chak Thai, Pluang, and Takien Tong 3 days 2 nights and 2) the tour schedule of 2 sub-districts, namely Klong Plu and Chantaklem, 2 days 1 night. In each program, activities are displayed, service time, cost estimate, and the route used for each activity to allow interested tourists to inquire, plan a trip or estimate their own expenses.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2562. เข้าถึงเมื่อ (30 ตุลาคม 2563). เข้าถึงจาก (https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=618)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2552). ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. เข้าถึงเมื่อ (18 มกราคม 2563). เข้าถึงได้จาก (http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/ประเภทกิจกรรมท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย. (2561). การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 12, ฉบับที่ 28, หน้า 85-97

ฐิติวัฒน์ ธีระวิภาค. (2558). แอปพลิเคชันแสดงเส้นทางและข้อมูลลูกค้า Leased Line Internet บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน). หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ทิวาวรรณ ศิริเจริญ และนันทกานต์ ศรีปลั่ง. (2560). การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทหล่ม “เที่ยวไทหล่ม เมืองสงบ มากเสน่ห์”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. หน้า 472-480. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ธัญญรัตน์ ไชยคราม. (2563). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสร้างแผนที่ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี Google Maps GIS Online ในกลุ่มการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, หน้า 575-586

เบญจพร แย้มจ่าเมือง. (2559). รูปแบบการจัดโปรแกรมการนำเที่ยวที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ. เข้าถึงเมื่อ (30 ตุลาคม 2563). เข้าถึงได้จาก (http://www.elfhs.ssru.ac.th/benjaporn_ya/pluginfile.php/416/course/summary/การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ.pdf)

ประไพพิมพ์ สุธีสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารปาริชาติ มหาวิทยาลันทักษิณ. ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, หน้า 31-48

ปริญญา นาคปฐม, ณรงค์ พลรักษ์, เยี่ยมพล โชติปัญญาธรรม และหทัยพัจณ์ พึ่งพุ่มแก้ว. (2563). การจัดประเภทแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท. วารสาร มทร.อีสาน ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, หน้า 116-132

เปรมรัตน์ พูลสวัสด์, อานุภาพ วงศ์พลับ และยุวธิดา ชิวปรีชา. (2558). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบันครั้งที่ 3. หน้า 597-604. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภณสิทธ์ อ้นยะ. (2563). การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, หน้า 45-54

วุฒิชาติ สุนทรสมัย และปิยะพร ธรรมชาติ. (2559). รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน. วารสาร สมาคมนักวิจัย. ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, หน้า 167-181

ศูนย์บริการข้อมูลอำเภอ. (2562). ข้อมูลพื้นฐาน: อำเภอเขาคิชฌกูฏ. เข้าถึงเมื่อ (18 มกราคม 2563). เข้าถึงได้จาก

(http://www.chanthaburi.go.th/amphur_content/cate/21)

สิทธา กองสาสนะ. (2552). การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย. ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, หน้า 35-58

สุริยันต์ สุวรรณราช. (2553). การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ถังแดงอย่างมีส่วนร่วม.

วารสารสุทธิปริทัศน์. ปีที่ 24, ฉบับที่ 73, หน้า 57-72

เสริมศิริ นิลดำ, กษิดิศ ใจผาวัง, จิราพร ขุนศรี, เบญจวรรณ เบญจกรณ์, ศิริพรรณ จีนะบุญเรือง, นิเวศ จีนะบุญเรือง และพีรญา ชื่นวงศ์. (2560). การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามรอยชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 26-37

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์. (2561). การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งสำนักงานจันทบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว. เข้าถึงเมื่อ (18 มกราคม 2563). เข้าถึงได้จาก (https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/WNSOC6110300010031)

อรจนา แสนไชย จันทรประยูร และสวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์. (2561). การพัฒนาโปรแกรมและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานข้อมูลแผนที่สีเขียว (Green Map) ของชุมชนบ้านโปง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 230-243

Pelasol, R. J., Tayoba, M. A. T., Mondero, E., Jugado, K., and Lahayhay, C. (2012). Destination in the Southern Part of Iloilo, Philippines. JPAIR Multidisciplinary Research Journal. Vol. 8, No. 1, pp. 90-97

Management Strategy. (2019). Strategic Health Tourism Management in Thailand. Access (18 January 2020). Available (https://www.cm.mahidol.ac.th/program/ms/images/Latest_News/MS_News/2019-04-03-strategic-health-tourism-management-in-thailand/HealthTourismE-Book.pdf)

Published
2021-03-02
How to Cite
Chanamool, N., Klongdee, S., & Prakongpak, P. (2021). Survey of Health Tourism Places as a Guideline in Arranging Tourism Routes in Khao Khitchakut District, Chanthaburi Province. RMUTI JOURNAL Humanities and Social Sciences, 8(1), 1-17. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RMUTI_SS/article/view/247663
Section
Research Articles