บทวิจารณ์หนังสือ โดย สุภัค วงศ์ไวทยากร The Mystery of Capital : Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else by Hernando de Sotoby

Authors

  • สุภัค วงศ์ไวทยากร Faculty of Economics, Thammasat University

Abstract

Hernando บอกสาเหตุที่ทุนนิยมใช้ได้ในยุโรปตะวันตกไม่ได้ผลในที่อื่นของโลก เนื่องจากประเทศเหล่านั้นไม่สามารถรวมภาคเศรษฐกิจนอกกฎหมาย พวกหาบเร่แผงลอยเข้ากับภาคในกฎหมายได้ ไม่สามารถเปลี่ยนระบบกรรมสิทธิ์เพื่อให้คนจนนำทรัพย์สินไปสร้างทุนได้

References

1. de Soto, H. (2000), "The Mystery of Capital : Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else", Bantam Press, United kingdom

Downloads

Published

2018-07-25

How to Cite

วงศ์ไวทยากร ส. (2018). บทวิจารณ์หนังสือ โดย สุภัค วงศ์ไวทยากร The Mystery of Capital : Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else by Hernando de Sotoby. Thailand and The World Economy, 26(3), 171–180. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/TER/article/view/136583