ที่ปรึกษา ดร.พรชัย มงคลวนิช

บรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  อาจารย์ประกิจ อาษา อาจารย์จารุณี วรรณศิริกุล  และอาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
รองศาสตราจารย์ สุธี พลพงษ์ (นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เดชะชีพ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค (วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ คํานนท์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ (คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ สถาบันกันตนา)
ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ (คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร)
อาจารย์ชญาณี ฉลาดธัญญกิจ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ

ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ภายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ เมตตา วิวัฒนานุกูล นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ตันติเวชกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พนม คลี่ฉายา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ นักวิชาการอิสระ อดีตอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ อวยพร พานิช มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลองรัฐ เฌอมาลย์ชลมารค มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัตนา ทิมเมือง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลขานุการ อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง