วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีนโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย  บทความวิชาการ บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) และประเด็นปัจจุบันที่ทำการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชน  ไปจนถึงการสื่อสารในระยะไกล  ขอบข่ายของบทความครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ  อาทิเช่น การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสื่อสารการแสดง การสื่อสารการตลาด รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์  และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ในรูปแบบตีพิมพ์ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีใด พ.ศ. 2547  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  

บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด(Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission) ทั้งนี้ หากเกิดการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งและผู้แต่งร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว

ประเภทของการ Peer review: double-blind
โดย 1 บทความ มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 2 ท่าน

Vol. 18 No. 2 (2019): January-December

Published: 2019-11-21

บทบรรณาธิการ

ศิริชัย ศิริกายะ

1-7

Communication and Fuzzy logic

ศิริชัย ศิริกายะ

8-12

The creative process of “Milk Ocean Churn” Contemporary Dance.

วณิชชา ภราดรสุธรรม

27-37

New Aesthetics In the Virtual Reality World

กิตติธัช ศรีฟ้า

48-56

The Dynamics and Preservation of the Legend of Mae NakPhrakhanong in Current Entertainment Media

สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์

69-96

Healthy Looking Graphic Design by Gemstone Therapy Theory

นรินทร์ ปลื้มปรีดาพร, อารยะ ศรีกัลยาณบุตร

97-108

Media exposure towards the perception of Srithanya hospital’s image

พลอยชนก วงศ์ภัทรไพศาล, ธีรวันท์ โอภาสบุตร

109-123

Opinions and needs of viewers digital TV via applications.

มาโนช รักไทยเจริญชีพ

124-136

Motivations of E-Sport Spectators that Lead to Game Addiction

เจตน์จันทร์ เกิดสุข, ลัทธสิทธิ์ ทวีสุข

137-152

The Awareness of True You Application, Applying and the Satisfaction Impacted to the Brand Loyalty

ฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์, กาญจนา มีศิลปวิกกัย

153-161

The behavior of Facebook’s content sharing of youths in Thonburi district.

สมเกียรติ ศรีเพ็ชร, ศิริชัย ศิริกายะ

162-175

Marketing Mix and Decision Making of Users in Bangkok to Order Food Influencing Satisfaction in Lineman Application

เพ็ญวิภา เพชร์จั่น, กาญจนา มีศิลปวิกกัย

183-190

The Study of Factors Influencing Animation to Relieve Anxiety of Pediatric Inpatients with Cancer

วิศิษฎ์ ศุภางคะรัตน์, ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

191-205

Transference of Korean culture through Korean television series

ณัฐวุฒิ มีสกุล

206-218

The Role of the Graphic Design on Construction Materials: A Case Study of Crocodile Tile Adhesive

ยศพล พาภักดี, ยศระวี วายทองคำ, ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

219-228

View All Issues

บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร(Simultaneous submission)

Peer Review Process

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิเทศสยามปริทัศน์ต้องผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. กองบรรณาธิการ  และ 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง แต่  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind peer review) 

Publication Frequency

กำหนดวาระการออกของวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม