วารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  มีนโยบายที่จะให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย  บทความวิชาการ บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) และประเด็นปัจจุบันที่ทำการศึกษาซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ ตั้งแต่การสื่อสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล การสื่อสารสาธารณะ และการสื่อสารมวลชน  ไปจนถึงการสื่อสารในระยะไกล  ขอบข่ายของบทความครอบคลุมกิจกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ  อาทิเช่น การหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ สื่อดิจิทัล วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ การสื่อสารการแสดง การสื่อสารการตลาด รวมทั้งสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์  และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยที่วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ในรูปแบบตีพิมพ์ได้เริ่มจัดทำตั้งแต่ปีใด พ.ศ. 2547  และได้เริ่มจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2  

บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด(Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (Simultaneous submission) ทั้งนี้ หากเกิดการฟ้องร้องเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหา และข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่ปรากฏในบทความ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้แต่งและผู้แต่งร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว

ประเภทของการ Peer review: double-blind
โดย 1 บทความ มีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมิน 2 ท่าน

Vol. 19 No. 1 (2020): January-June 2020

Published: 2020-05-28

The Comparative Study of Make-up Communication in Variety Ceremonial Events

กฤษณ์ คำนนท์, รัฐพล ไชยรัตน์, ศิริชัย ศิริกายะ

8-21

The Communication in Television Docudrama : Tai Roy Greed (The Story of Borderline Personality Disorder)

มนต์ศักดิ์ เกษศิรินทร์เทพ, สมคเน วรวิวัฒน์, ประยุกต์ ศรีทองกูล

68-84

Communication for Customer Relations Management Case Study of Samutsakhon Football Club

นเรศ บัวลวย, ศุภกาญจน์ จำเริญรักษ์, ศิริลักษณ์ กมลรัตน์, สุธิชา ภิรมย์นุ่ม

95-104

The Exposure Behavior and Satisfaction on Food Delivery Applications Among Bangkok Metropolis Residents

ฐานทัศน์ ชมภูพล, เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์, ปวรรศ จันทร์เพ็ญ

105-116

Users’ Behaviors and Acceptance of Electronic Payment Services in the Form of a QR Code

รัชนี พรหมพันธุ์ใจ, ยศระวี วายทองคำ, ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์

130-143

Principles of News Analysis and News Sharing Criteria on Social Media of Bangkok People

ประกิจ อาษา, สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์

144-159

Problems Infringement of Copyright in Communication Arts Works

สมหมาย จันทร์เรือง, วิชุดา ธนาพุฒิภรณ์, สราญรัตน์ ลีลาศิริวนิชย์

195-204

Conversational Commerce: New Trend of E-Commerce

ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์

205-209

View All Issues

บทความที่ส่งมาเพื่อรับการพิจารณาต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่ละเมิด (Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่งบทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร(Simultaneous submission)

Peer Review Process

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิเทศสยามปริทัศน์ต้องผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. กองบรรณาธิการ  และ 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) อย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยผู้พิจารณาทราบชื่อผู้แต่ง แต่  ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Single-blind peer review) 

Publication Frequency

กำหนดวาระการออกของวารสารนิเทศสยามปริทัศน์ ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม