“ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดี และ สารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน” ของ ถวัลย์ มาศจรัส

Main Article Content

Charuni Wannasiriku

Abstract

“การเขียน” เป็นทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างหนึ่ง ในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้เขียนในฐานะผู้ส่งสารโดยใช้ตัวหนังสือและเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายไปยังผู้อ่านในฐานะของผู้รับสาร โดยมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งลักษณะเนื้อหาของงานเขียนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทสารคดี หรือ สารัตถคดี ตัวอย่างงานเขียนประเภทนี้ เช่น ข่าว บทความ สารคดี และอีกประเภทหนึ่ง คือ บันเทิงคดี เช่น นิทาน เรื่องสั้น และ นวนิยาย เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาทักษะการเขียนจึงมีความสำคัญมากต่ออาชีพนักเขียนและผู้ที่ต้องการพัฒนางานเขียนของตนเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Wannasiriku, C. (2021). “ตัวอย่างการเขียนเรื่องบันเทิงคดี และ สารคดีสำหรับเด็กและเยาวชน” ของ ถวัลย์ มาศจรัส. IAM OMMUNICATION EVIEW, 20(1), 238-240. etrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/article/view/250815
Section
Book Review

Most read articles by the same author(s)